นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1530
ความเห็น: 0

ประกาศกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551

กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของคณะฯ ได้มีโอกาสทำการวิจัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการให้ทุน ดังต่อไปนี้

1. หลักการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักวิจัยใหม่ ๆ ได้เริ่มทำงานวิจัย

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือเป็นผู้สอนประจำในรายวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ประสงค์จะเริ่มทำงานวิจัยและยังไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใด จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก
2.ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการวิจัยซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ยกเว้นโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากแหล่งทุนให้ขยายเวลาดำเนินการวิจัยได้ หรือส่งรายงานการวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้วสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ยุติโครงการ


3. ประเภททุนที่สนับสนุน

3.1 ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวนทุนละ 5,000 บาท โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ขอรับทุนกรอก ข้อมูลตามแบบขอรับทุนที่กำหนด และต้องเสนอโครงการวิจัยนั้นๆ ให้คณะฯ พิจารณาภายในเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ และหากไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้ผู้รับทุนจะต้องจ่ายเงินคืนให้แก่คณะฯทั้งหมด
3.2 ทุนพัฒนานักวิจัยทุนละไม่เกิน 50,000 บาท
3.3 ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท (ไม่ต่ำกว่า 3 คน)
3.4 ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับบุคลากรของคณะที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (ในกรณีที่ไม่ได้รับจากแหล่งทุนอื่น)
3.4.1 ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 25,000 บาท
3.4.2 ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท
3.5 ทุนสมทบร่วมกับมหาวิทยาลัย จำนวนเงินแต่ละทุนขึ้นอยู่กับการอนุมัติของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2551คณะฯสนับสนุนเงินจำนวน 200,000 บาท
3.6 เงินรางวัลแก่นักวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะฯในข้อ 3.2 – 3.3
3.6.1 เงินรางวัล 15, 000 บาท สำหรับผู้วิจัย / คณะผู้วิจัย 1 โครงการวิจัยที่มีวงเงินทุนวิจัยไม่เกิน 50,000 บาท
3.6.2 เงินรางวัลจำนวนร้อยละ 15 ของเงินทุนวิจัยสำหรับโครงการวิจัยกลุ่ม ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท
หากไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้วิจัย / คณะผู้วิจัยสามารถขอขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆละไม่เกิน 6 เดือน หากสามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันภายในเวลาการขยายเวลาครั้งที่ 1 ผู้วิจัย / คณะผู้วิจัยจะได้รับเงินรางวัลตามข้อที่ 3.6.1 หรือ 3.6.2 เช่นเดียวกัน แต่ถ้าส่งผลงานภายในเวลาการขยายครั้งที่ 2 จะถูกหักเงินรางวัลดังนี้
ช้า 1 เดือน หักลดร้อยละ 20
ช้า 2 เดือน หักลดร้อยละ 30
ช้า 3 เดือน หักลดร้อยละ 40
ช้า 4 เดือน หักลดร้อยละ 50
ช้า 5 เดือน หักลดร้อยละ 70
ช้า 6 เดือน หักลดร้อยละ 90
ช้าเกินกว่า 6 เดือน จะไม่สิทธิ์รับเงินรางวัล
ทั้งนี้ผู้วิจัย / คณะผู้วิจัย จะได้รับค่าตอบแทนจำนวนตามข้อ 3.6.1 หรือข้อ 3.6.2 เมื่อปรับแก้ไขร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายในเวลาที่คณะฯ กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะฯ
3.7 เงินสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
3.7.1 ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือการนำเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศเรื่องละ 2,000 บาท
3.7.2 ค่าสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติเรื่องละ 4,000 บาท
3.7.3 ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ เรื่องละไม่เกิน 20,000 บาท

4. รายละเอียดเกี่ยวกับทุนวิจัยข้อ 3.2 - 3.3
4.1 ระยะเวลาทำการวิจัย
4.1.1 ระยะเวลา 1-2 ปี แต่หากนักวิจัยไม่สามารถดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดโดยมีเหตุผลอันสมควรสามารถขอขยายเวลาดำเนินการวิจัยออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน รวมเวลาวิจัยตั้งแต่ เริ่มโครงการทั้งสิ้นไม่เกิน 2-3 ปี หากครบกำหนดการขอขยายเวลาวิจัยแล้วไม่สามารถทำวิจัยให้เสร็จสิ้นได้ นักวิจัยจะต้องคืนทุนส่วนที่รับไปแล้ว
4.1.2 คณะฯ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้รับทุนที่จะดำเนินการขยายเวลาวิจัยตามกำหนดเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์การรับรางวัล
4.1.3 เมื่อผู้รับทุนขอขยายเวลาวิจัย ระยะเวลาการขยายจะเริ่มนับจากวันที่ครบกำหนดตามสัญญารับทุน
4.2 การจ่ายเงินทุน
แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จ่าย 40% ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อผู้รับทุนทำสัญญาการรับทุนกับผู้ให้ทุนแล้ว
งวดที่ 2 จ่าย 30% เมื่อผู้รับทุนได้ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยโดยแนบร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้กรรมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ความเห็นชอบ
งวดที่3 จ่าย 30% เมื่อผู้รับทุนได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทความวิจัยและรายงานนั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยคณะฯ
4.3 การสมัครขอรับทุน
ผู้สมัครขอรับทุนจัดทำรายละเอียดการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัยของคณะฯ (แบบวิจัย มส.2) จำนวน 3 ชุด เสนอผ่านภาควิชาไปยังศูนย์วิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนได้จากเว็บไซต์ศูนย์วิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://human.pn.psu.ac.th/research/download.php
4.4 การพิจารณาจัดสรรทุน
4.4.1 พิจารณาความเป็นไปได้ แนวคิด หลักการและเหตุผลรวมทั้งจำนวนเงินที่เหมาะสมตามที่ได้เสนอในโครงการขอรับทุน
4.4.2 คณะฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 1-2 เดือน หลังจากได้รับข้อเสนอโครงการวิจัย
ทั้งนี้ นักวิจัยควรเริ่มดำเนินงานวิจัยหลังจากโครงการวิจัยนั้นได้รับอนุมัติและได้ผ่านกระบวนการของการรับทุนแล้ว

4.5 การรับทุน
4.5.1 เมื่อได้รับอนุมัติทุนแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องทำสัญญากับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามแบบที่กำหนด
4.5.2 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว เช่น ระเบียบวิธีวิจัย ไม่สามารถดำเนินการวิจัยต่อไปได้ ไม่อาจทำการวิจัยให้แล้วเสร็จได้ การเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมโครงการฯ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยของคณะฯ ก่อนดำเนินการ (แบบวิจัย มส.5)
4.5.3 กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโครงการให้ผู้รับทุนเสนอขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการวิจัยไปยังคณะฯ พร้อมรายละเอียดแผนปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่คณะฯ กำหนด (แบบวิจัย มส.5)
4.5.4 กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการให้ทุน ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือตามที่กำหนดไว้ในโครงการวิจัย ตลอดจนสัญญาการรับทุน

4.6 การรายงานความก้าวหน้าของผลการวิจัย
การรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยจำนวน 1 ชุด (ตามแบบวิจัย มส.4) ทุก 6 เดือน นับจากวันทำสัญญา

4.7 การส่งรายงานการวิจัย
4.7.1 เมื่อครบกำหนดตามสัญญาการรับทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ (ไม่ต้องเข้าเล่ม) โดยมีรายละเอียดตามแบบวิจัย มส.6 จำนวน 3 ชุด และต้นฉบับบทความวิจัยที่สมบูรณ์พร้อมตีพิมพ์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัยได้ที่ http://human.pn.psu.ac.th/research/download.php)จำนวน 3 ชุด มายังศูนย์วิจัยฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการวิจัยคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.7.2 หลังจากร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว ให้ผู้รับทุนส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จำนวน 5 เล่มภายในเวลา 1 เดือน โดยขอให้ระบุในกิตติกรรมประกาศหรือในส่วนหน้าปกนอกและหน้าปกในของรายงานการวิจัยด้วยว่า
“ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ......(ปีที่แล้วเสร็จ)....”
กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัย ค้นคว้า ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามประกาศนี้ ยกเว้นการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ ต่อสาธารณชน
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 28 ธันวาคม 2550 08:56 แก้ไข: 28 ธันวาคม 2550 09:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.66.86
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ