นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Suttida Saebao
Ico64
Suttida Saebao
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 1373
ความเห็น: 0

ขึ้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา TARM - การสอบวัดคุณสมบัติ

ขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา TARM (ขั้นตอนที่ 2)

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตร TARM

ขั้นตอนที่ 2 การสอบวัดคุณสมบัติ  

          การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน ความพร้อม ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก เพื่อวัดความพร้อมของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก

1.  สอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน

          การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน จะจัดสอบในช่วงภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา โดยหลักสูตรฯ จะประกาศวัน – เวลา ในการสอบให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า โดยมีเกณฑ์การผ่านอยู่ที่ 75 % นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียนให้ผ่าน จึงจะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า

2.  สอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า

  • นักศึกษาติดต่อขอสอบที่สำนักงานหลักสูตรฯ โดยยื่นแบบฟอร์ม บว.14(NR) พร้อมแนบเอกสารข้อสรุปหลักการของหัวข้อที่จะจัดทำวิทยานิพนธ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบ
  • นักศึกษาแจ้งวัน เวลาสอบให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ทราบ เพื่อจัดทำหนังสือเชิญกรรมการสอบ (นักศึกษาจะต้องดำเนินการนัดวัน เวลาสอบกับกรรมการด้วยตนเองก่อนแจ้งให้หลักสูตรฯ ทราบ ซึ่งควรแจ้งหลักสูตรฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสอบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ)
  • เจ้าหน้าที่หลักสูตร จะดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มแจ้งผลการสอบ บว.14/1(NR) ให้ประธานกรรมการในวันสอบ และรายงานผลการสอบไปยังบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

** นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่าน ภายใน 4 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และกรณีที่นักศึกษา สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน 2 ครั้ง จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556) **

หมายเหตุ :

1.  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ประจำเป็นกรรมการ ซึ่งหลักสูตรกำหนด ดังนี้

          -  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ           ประธานกรรมการ

          -  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก                  กรรมการ

          -  ตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ            กรรมการ

          -  อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย                     กรรมการ

2.  ขอให้นักศึกษานัดวันสอบหลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบแล้ว (ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์)

-------------------------------------------

 


หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 มีนาคม 2558 15:43 แก้ไข: 11 มีนาคม 2558 15:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.98.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ