นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ann-Net
Ico64
TaTsAnaWan KaEwSrInOh
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1382
ความเห็น: 0

Active Learning... คณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญชวนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ TQF: Active Learning" (สามารถแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: tatsanawan.k@psu.ac.th)

         คณะวิทยาศาสตร์  กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ TQF: Active Learning"  สำหรับบุคลากรสายวิชาการ  ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553  เวลา 8.30-16.30 น.  ณ  ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์

 

โดยมีวัตถุประสงค์

        เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะในการสอนได้ตรงตามข้อกำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  โดยเฉพาะกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning  รวมทั้งให้เกิดเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน       


หัวข้อการอบรม

 1.  Active Learning  คืออะไร  
2. 
 ทำไมต้อง Active Learning   
3.   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง
Active Learning   
4.  
Active Learning   และ TQF 
5.   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

วิธีการ/ รูปแบบการอบรม
-  อภิปราย  
-  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ร่วมกัน

   

วิทยากรโดย

รศ.ดร.สุวิมล เขี้ยวแก้ว           ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง   
ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ      อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.
 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ  สามารถนำไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  ครบถ้วน  ตรงตามข้อกำหนดใน TQF

กำหนดการ

เวลา       08.35 – 08.50  น.

ลงทะเบียน
                08.50 09.00  น.พิธีเปิด  โดย คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
                09.00 10.30  น.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ TQF: Active Learning
โดย  รศ.ดร.สุวิมล  เขี้ยวแก้ว  และ ผศ.ดร.ณัฐวิทย์  พจนตันติ
Active Learning  คืออะไร
ทำไมต้อง Active Learning  
                10.30 10.45  น.พักรับประทานอาหารว่าง
                10.45 12.00  น.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning  
                12.00 13.00  น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
                13.00 14.30  น.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning   (ต่อ)
                14.30 14.45  น.พักรับประทานอาหารว่าง
                14.45 16.00  น.Active Learning   และ TQF-  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
                16.00 16.30  น.สรุป  ซักถาม  และปิดการอบรม
    

หมายเหตุ
-  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   (Update  ณ 25 มี.ค.53)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณทัศนวรรณ  แก้วศรีหน่อ 
หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
โทร.8023 

                

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 25 มีนาคม 2553 10:38 แก้ไข: 25 มีนาคม 2553 16:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.62.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ