นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1671
comment: 3

ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 53 : ตอนที่ 1

นักศึกษา ผู้นำชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน ได้ร่วมกันศึกษาถึงแก่นแท้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในปัจจุบัน และอนาคต จำเป็นต้องปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทัศน์การพัฒนาในทิศทางที่พึ่งตนเอง

และมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรู้อย่างเท่าทัน
อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข็มแข็ง พึ่งพาตนเองได้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
ภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา

  •         ได้รับประสบการณ์ตรง และเรียนรู้จากการไปสัมผัสหรือปฏิบัติงานจริง
    ในชุมชนเข้มแข็งมีความสุคโดยเฉพาะการปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนจนนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

  • นักศึกษา ผู้นำชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน ได้ร่วมกันศึกษาถึง
    แก่นแท้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข และการนำไปประยุกต์ใช้อย่าง
    เหมาะสมในแต่ละบุคคลและท้องถิ่น

        ค่ายครั้งนี้ เราได้เลือกจัดค่าย  ณ ชุมชนบ้านทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
ถือเป็นหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ
และเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน
ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต

        โดยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวบ้านตลอดทั้งค่าย 20 วัน ก่อนจะย้ายศูนย์บัญชาการกลับมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 17 กรกฎาคม 2553 00:04 แก้ไข: 30 มีนาคม 2556 13:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 วันสุไลมาน เจะแวมาแจ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

Ico48
ชาวค่าย [IP: 111.84.30.250]
19 กรกฎาคม 2553 22:22
#58935

วัดดี พี่เฟก

อ้อไม่ใช่ ลืมไป พี่สเตฟาน (ตรงใหน)

จะกลับไปเยี่ยมชุมชนอีกเมื่อไรค่ะ

คิดถึงชาวบ้าน (และปลาดุก) ฮ่ะฮ่ะฮ่ะ

เรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับค่ายได้ที่ไหน

 สนใจจะตามไปเรียนด้วยคน

     ขอบคุณ

เมื่อ 8 ปีที่แล้ว พี่ก็เคยไปทำค่ายเรียนรู้ คู่พัฒนาฯ ที่เป็นกิจกรรมเริ่มต้นของค่ายเรียนรู้คุณธรรมฯ ที่ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ ค่ะ ตอนนั้นพวกเราพักที่โรงเรียนบ้านควนลังกา ที่นี่มีมัสยิสต์ที่ชาวไทยพุทธ มุสลิม ช่วยกันสร้างด้วยค่ะ ที่นี่เป็นชุมชนที่ช่วยเหลือกันดีมากๆค่ะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.82.241
Message:  
Load Editor
   
Cancel or