นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 56 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สำรวจกิจกรรมตามความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข.-ม.อ. 1350 5
ตอบรับ โครงการฝึกอบรม “หลักการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์” 1311 3
ตอบรับ Workshop “แบ่งปันความรู้สู่องค์กรแห่งความสุขผ่าน http://share.psu.ac.th” 1493 5
แผนเพื่อการพัฒนา http://share.psu.ac.th 1209 5
วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร 8 กุมภาพันธ์ 2555 1856 1
หลักฐานที่หลงลืมไป 1693 3
ประเทศที่ไม่ต้องขอ VISA สำหรับหนังสือเดินทางราชการ 4359 0
ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ (ภาคต่อ) 2485 0
ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ 2688 0
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมWorkshop “การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่" 1676 1
ผลการตัดสินการเสนอผลงานโครงการพัฒนางาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทนวัตกรรม 2059 1
ผลการตัดสินการเสนอผลงานโครงการพัฒนางาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภททั่วไป 1809 7
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม “การเขียนหนังสือราชการ” 2165 0
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม Workshop “การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ อีก 2 รุ่น 1800 8
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการความร่วมมือ ม.ข.-มอ. ครั้งที่ 3 (ตอนที่ 2) 1576 0
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการความร่วมมือ ม.ข.-มอ. ครั้งที่ 3 (ตอนที่ 1) 1739 0
ฝึกอบรม “การเขียนหนังสือราชการ” 1713 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนางาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1890 0
วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร 1520 1
วาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1431 1
แจ้งตอบรับผู้เข้าร่วมเวทีหัวหน้าภาค ครั้งที่ 25 1351 2
สรุปผลโครงการติวนักศึกษาเรียนอ่อน [R] 381 1
แจ้งตอบรับการเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (นบส.ม.อ.) 1386 0
ตอบรับเข้าอรบ workshop competency รุ่น 3 และ การเขียนหนังสือราชการ รุ่น 2 2018 0
การบ้าน Workshop “การจัดทำยุทธศาสตร์ตามแนวทางของ สกอ.และกพร.” และ“การตอบคำถามตามเกณฑ์การประเมิน 7 หมวด” 1941 0
แจ้งตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ" 2956 1
Workshop “การประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวเกณฑ์ TQA (Self Assessment Report)” 2433 5
Workshop ADLIและLeTCi 2138 1
Workshop PMQA 1882 4
Workshop จัดทำ Organization Profile 2127 1
Introduction to PMQA เพื่อการประเมินตนเอง 4132 10
เรื่องน่ารู้ ก่อนไป อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า 3659 8
ขอเชิญชวนคณบดีและรองคณบดีที่รับผิดชอบเรื่องจรรยาบรรณเข้าร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์กับการประกันคุณภาพการศึกษา” 1885 2
ร่วม SWOT วงแชร์สีชมพู 2010 0
แจ้งตอบรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชี 1581 0
ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการอบรมหลักสูตร พัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 (นบ.ม.อ. รุ่นที่ 2 ) 2334 9
สังคมพหุวัฒนธรรม ภาค 2 2372 1
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2551 ณ วัดทุ่งงาย 1757 3
พัฒนาการ การทำ KM ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาค 2) 2601 3
พัฒนาการ การทำ KM ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาค 1) 2228 4
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นัดพบ Blogger ครั้งที่ 2/2551” 1875 6
มาอ่านจุลสารกองการเจ้าหน้าที่กันเถอะ 1666 1
ขอเรียนเชิญท่านเข้าฟังโครงการ "กองการเจ้าหน้าที่พบพนักงานมหาวิทยาลัย" 1874 3
UKM คือ อะไร 3050 3
ทำไมต้อง KM ภาค 2 2025 7
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2551 1835 4
แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551 2799 2
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [C] 2205 5
รู้หรือไม่ share กำเนิดมาได้อย่างไร 2122 7
ที่มาของทุนนั้นสำคัญไฉน..ไหน ..ไหน ..ไหน ..ไหน 2016 6
ทำไมต้อง KM 2274 14
Link KM ที่น่าสนใจ ของคณะ/หน่วยงานต่างๆ ใน ม.อ. 2592 0
การบริหารความรู้ในองค์กร 2954 16
เก็บมาฝากจากโซนนิทรรศการ NKM4 2407 13
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้:การใช้ http://share.psu.ac.th 2880 7
เก็บได้ จากงานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ '50 3352 3