นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Tuckbiz
Ico64
พัณณ์ชิตา ตั๊ก จารุวัฒน์อธิก
นักวิชาการอุดมศึกษา
มอ. วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 12461
ความเห็น: 2

ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

          บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คือ  บทเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน  โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากบทเรียนที่ได้มีการออกแบบไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน  โดยผ่านทางแป้นพิมพ์  เมาส์  หรือ  เสียงพูด  เป็นต้น  ซึ่งบทเรียนอาจนำเสนอในลักษณะของสื่อประสม  ที่มีทั้งข้อความ  กราฟิก  ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  และเสียงประกอบ  นอกจากนั้นยังอาจใช้สื่ออย่างอื่น  ได้แก่  สไลด์  เทป หรือ  วีดีทัศน์  ร่วมด้วย  เพื่อช่วยให้บทเรียนน่าสนใจและให้ผลการเรียนที่ดียิ่งขึ้น  (พรเทพ  เมืองแมน. 2544 : 3)  ทั้งยังเป็นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องช่วยสอนของครูในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  โดยเนื้อหาที่จะสอนอยู่ในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์  สามารถเสนอเนื้อหาโดยตรงไปยังผู้เรียนโดยผ่านทางจอหรือแป้นพิมพ์   ซึ่งโครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ คือ (กรมวิชาการ. 2544 : 32-35) 1.แบบเส้นตรง (Linear)                โครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเส้นตรงมีรูปแบบคล้ายกับบทเรียนแบบโปรแกรม การนำเสนอเนื้อหาและแบบฝึกจะนำเสนอเรียงต่อกันไป เมื่อเข้าสู่บทเรียนแล้วผู้เรียนจะศึกษากรอบเนื้อหาต่าง ๆ เป็นลำดับจากง่ายไปหายากตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ผู้ออกแบบอาจประเมินการเรียนรู้โดยแทรกกรอบคำถามหรือแบบฝึกหัดเป็นช่วงสั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในกรอบแรกก่อนที่จะศึกษาในกรอบต่อไป โครงสร้างแบบเส้นตรงนี้จะไม่ค่อยตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากผู้เรียนทุกคนจะศึกษาเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดเป็นลำดับขั้นตอนเดียวกันทั้งหมด                   2.  แบบแตกกิ่ง (Branching)                   โครงสร้างบทเรียนแบบสาขา ให้การยืดหยุ่นในการเลือกรูปแบบการเรียนและกิจกรรม การเรียนมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมในบทเรียนได้อย่างหลากหลายตามความสนใจ ผู้ออกแบบทดสอบพื้นความรู้ผู้เรียนด้วยข้อสอบวัดระดับความรู้ เพื่อกำหนดระดับความรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนที่ออกแบบไว้ การออกแบบเฟรมเสริมเนื้อหาเพื่ออธิบาย ยกตัวอย่าง ให้คำแนะนำ หรือแสดงผลป้อนกลับที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดค้นแสวงหา หรือเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจ สามารถนำผู้เรียนไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้และประกอบด้วยคุณลักษณะที่สำคัญ  4  ประการ คือ (Stolurow. 1971 : 390-400)                                2.1 สารสนเทศ  (Information)  หรือ  เนื้อหาสาระที่ได้รับการเรียบเรียงแล้วเป็นอย่างดี  ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือได้รับทักษะอย่างหนึ่งอย่างใด  ตามที่ผู้สร้างได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ โดยการนําเสนอเนื้อหาอาจจะเป็นการนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นไปในลักษณะทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้                                    2.2 ความแตกต่างระหว่างบุคคล  (Individualization) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่ตอบสนองต่อความแตกต่างส่วนบุคคลให้มากที่สุดกล่าวคือ  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะต้องมีความยืดหยุ่นที่ให้ผู้เรียนสามารถควบคุมเนื้อหา  ควบคุมลำดับ 
การเรียน  ควบคุมการฝึกปฏิบัติหรือการทดสอบด้วยตนเองมากที่สุด
                                 2.3 กา รโต้ตอบ  (Interaction)  การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนที่ดีที่สุดคือ การเรียนการสอนในลักษณะที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้มากที่สุด นอกจากนี้การที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมิใช่เกิดขึ้นเพียงจากการสังเกตเท่านั้น หากจะต้องมีการตอบโต้หรือปฏิสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีจะต้องเอื้ออํานวยให้เกิดการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างต่อเนื่องและตลอดทั้งบทเรียน                                2.4 การให้ผลย้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะต้องมีการทดสอบหรือประเมินความเข้าใจของผู้เรียน  ซึ่งการให้ผลย้อนกลับโดยทันทีของการทดสอบและประเมินความเข้าใจ ลักษณะเด่นที่สำคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยสรุป  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หมายถึง  การนำเอาเนื้อหาวิชาที่ครูต้องการจะสอน มาใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยให้คอมพิวเตอร์เป็นผู้สอนและเป็นสื่อการสอนในเวลาเดียวกัน  มีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์  โดยคอมพิวเตอร์จะแสดงเนื้อหาที่ต้องการจะสอนออกมาเป็นตัวอักษร  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  และ  เสียง  หรือกล่าวอีกนัยว่า สื่อผสม  มีการเสนอเนื้อหา  และประเมินผล  ให้ผู้เรียนทราบการเรียนรู้ของตนเอง                   จากความหมายที่กล่าวมานี้พอสรุปได้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกันอย่างเป็นระบบ ในการนำเสนอเนื้อหาความรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักในการจัดการบทเรียน ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีทักษะและประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถเรียนรู้ได้โดยง่ายเรียนเมื่อใดเวลาใดก็ได้ตามความพร้อมและความสนใจของผู้เรียนและยังสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างทันท่วงที สร้างความสนใจให้กับผู้เรียน เพราะในเนื้อหาความรู้มีลักษณะเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนการไหว เสียง ข้อความที่สร้างความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทำให้การเรียนการสอนมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 27 มกราคม 2554 10:20 แก้ไข: 27 มกราคม 2554 10:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอเลี้ยง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

Ico48
trangcomputer [IP: 118.173.132.240]
16 กันยายน 2554 01:24
#68711

น่าจะมีบริการ ศูนย์กลางข้อมูล CIA

www.trangcomputer.com

ตรังคอมพิวเตอร์,trangcomputer,ซ่อมคอมพิวเตอร์,บริการซ่อมคอมพิวเตอร์,อับเดจ คอมพิวเตอร์,ร้านซ่อมคอม,ร้านซ๋อมคอมพิวเตอร์,ลงโฆษณาฟรี

Ico48
ben [IP: 203.114.114.166]
26 ตุลาคม 2554 16:08
#70165

DDDDDDDDDDDDDDDDDDๆๆๆๆๆๆๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.54.67
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ