นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1191
ความเห็น: 2

ชวนปฏิบัติตนตามหลัก ค่านิยม 12 ประการ [C]

ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)


                ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คือ 

 

                 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

                 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

                 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน

                 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

                 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน

                 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

                 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย

                 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น

                11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย/จิตใจ และ

                12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า (4 เม.ย 2558)

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 เมษายน 2558 13:50 แก้ไข: 15 เมษายน 2558 13:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 jinny, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ข้อสุดท้ายคือหัวใจของลูกพระบิดาอยู่แล้ว ซึ่งสมควรให้ข้าราชการ นักการเมือง และผู้มีอำนาจจดจำ และนำไปใช้จริงให้ได้ครับ

 

"ใจสั่งมา"

ทำได้ ทำอยู่และจะทำตลอดไปค่ะ

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น