นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1210
ความเห็น: 0

งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (3) : ทิศทางมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม (University Engagement) [C]

ทิศทางและนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 (เงินรายได้และเงินแผ่นดิน)

 

 

 

 

              ทิศทางข้อ 2.   มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม (University Engagement) 


             มหาวิทยาลัยเน้นใน  ข้อ 5  ข้อ 7  ข้อ  9   ข้อ 10 และ ข้อ 11    ที่ให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการเป็นพิเศษ

 

 

*5)   ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม และนำผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเชิงนโยบาย 

       (มหาวิทยาลัยเน้นเป็นพิเศษ)

       

6)    ส่งเสริมการสร้างระบบให้อาจารย์สามารถไปทำงานภาคอุตสาหกรรม และให้มีการเชื่อมโยงวิจัยกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

 

*7)   ส่งเสริมการต่อยอดระบบศูนย์วิจัย/สถานวิจัยให้สามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติในหัวข้อยุทธศาสตร์การวิจัย และกำหนดสัดส่วนของงบประมาณรวมถึงกลไกในการสนับสนุนโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

         (มหาวิทยาลัยเน้นเป็นพิเศษ)

 

8)   ส่งเสริมการขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสร้างระบบสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ/ทางวัฒนธรรมมากขึ้น

 

*9)  ส่งเสริมการสร้างระบบการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนที่ชัดเจน โดยเฉพาะระบบวิจัยในบัณฑิตศึกษา และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาในโครงงานนักศึกษาปริญญาตรี

         (มหาวิทยาลัยเน้นเป็นพิเศษ)

 

*10) ส่งเสริมการพัฒนาภาคีวิจัยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ ชุมชน/ท้องถิ่น สถาบันวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อเสาะแสวงหาแหล่งงบประมาณและการทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่ร่วมกัน

         (มหาวิทยาลัยเน้นเป็นพิเศษ)

 

*11) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกให้เกิดความร่วมมือแบบยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาในภาคใต้ หน่วยงานองค์กรท้องถิ่น หรือมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาภาคสังคม และยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนภาคใต้

          (มหาวิทยาลัยเน้นเป็นพิเศษ)

 

12)  ส่งเสริมการสร้างระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่และผู้รับบริการ

 

13)  ส่งเสริมให้มีระบบชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ/หน่วยงาน รวมทั้ง rebranding เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกแรกของสังคมและชุมชน

 

14)  ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและคณะ-หน่วยงาน (ให้คณะ/หน่วยงานจัดสรรเงินรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของประมาณการรายรับสมทบกองทุนวิจัยตามระเบียบกองทุนวิจัย)

 


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 เมษายน 2559 22:07 แก้ไข: 25 เมษายน 2559 13:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น