นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1172
ความเห็น: 1

จริงหรือ? "จะยกเลิกภาคเรียนตามอาเซียน" [C]

 

 

 

            ในช่วงนี้ ได้ยินมีการพูดกันมาก เรื่อง การยกเลิกการเปิดภาคเรียนตามอาเซียน  กลับไปเป็นแบบเดิมกันอีก  หลังจากที่มีการปรับระบบการรายงานต่าง ๆ สอดคล้องกับระบบอาเซียน     จริงเท็จอย่างไร?   มีบทความในเว็บไซต์   http://www.niets.or.  ที่น่าสนใจ ลองมาอ่านดูนะค่ะ


        "ผลวิจัยเปิดภาคเรียนตามอาเซียน ระบุชัดส่งผลกระทบอย่างมาก ไม่เห็นด้วยร้อยละ 86.33 ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทปสท.) มีมติกลับไปใช้เปิดเรียนตามเดิม ชี้กำหนดเปิดภาคเรียนเป็นอำนาจสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

        วันนี้( 25 เม.ย.) ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทปสท.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ทปสท. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เสนอผลการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นที่ของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวม 48 สถาบัน พบว่า ร้อยละ 86.33 ไม่เห็นด้วยกับการให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยังคงเปิด-ปิดภาคเรียน ตามกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ร้อยละ13.67 เห็นด้วยเปิด-ปิดภาคเรียนตามกลุ่มภูมิภาคอาเซียน เมื่อถามการเปิด-ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคอาเซียน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต อาชีพ ขนบธรรมเนียม ประเพณี สังคมและวัฒนธรรมของไทย พบว่า ร้อยละ 62.33 คิดว่าส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต อาชีพ ขนบธรรมเนียม ประเพณี สังคมและวัฒนธรรมของไทย ร้อยละ 37.67 คิดว่าไม่ส่งผลกระทบ 
 
          ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าวต่อไปว่า เมื่อจำแนกรายภูมิภาคพบว่า ทุกภูมิภาคมีผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา โดยภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาคใต้ ถัดไป คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังพบว่า ผลที่ได้จากการที่สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาตามมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนน้อยที่สุด ได้แก่ นักศึกษาสามารถไปศึกษาต่อต่างประเทศมากขึ้น รองลงมา สถาบันมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์มากขึ้น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศมากขึ้น มีนักศึกษาต่างชาติมาศึกษามาศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยมากขึ้น และความเป็นสากลสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน
 
          “จากผลการวิจัยดังกล่าวและผลการหารือกันของทปสท. พบว่าการเปิดภาคเรียนตามอาเซียนส่งผลกระทบและเกิดปัญหามาก ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้สถาบันที่เป็นสมาชิก ทปสท. ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กลับมาเปิดภาคเรียนตามเดิม อย่างไรก็ตามอำนาจในการกำหนดช่วงเวลาเปิดภาคเรียนอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ดังนั้นจากนี้ต้องรอดูว่าสถาบันจะตัดสินใจอย่างไร และภายในสัปดาห์นี้ ทปสท. จะเสนอผลวิจัยและมติดังกล่าวให้ รมว.ศึกษาธิการ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(ทปอ.มทร.) รวมทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียนให้มีความเหมะสมสอดคล้องกับบริบท เพื่อลดปัญหาการศึกษาไทยต่อไป” ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าว"
 
 
 
ที่มา : เดลินิวส์

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์), and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

มหาลัยมหาหลอกปิดเปิดเทอมตามอาเซียน??? โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร

ตามข้ออ้างของผู้เสนอให้มหาวิทยาลัยมีการปิดเปิดเทอมตามอาเซียนนั้น นับเป็นเรื่องตลกร้ายที่สุดเพราะแท้จริงแล้วกลับพบว่า การปิดเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยไทยที่เปลี่ยนไปนี้ ไม่ได้สอดคล้องอะไรกับมหาวิทยาลัยของประเทศต่างๆ ในอาเซียนเลย เพราะแต่ละประเทศในอาเซียนมีช่วงเวลาปิดเปิดเทอมที่หลากหลาย (ดังตาราง) แม้แต่ประเทศลาวที่ดูเหมือนมีช่วงปิดเปิดเทอมตรงที่สุดกับประเทศไทย (ดูเหมือนไทยเปลี่ยนตามลาว) ก็ยังไม่จริง เพราะเทอมแรกของมหาวิทยาลัยไทยตรงกับเทอมสองของมหาวิทยาลัยลาว แล้วอย่างนี้จะอ้างว่า เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของอาเซียนได้อย่างไร?

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น