นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1835
ความเห็น: 2

ศรัทธาในวิสัยทัศน์

มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเป็นองค์รวมพร้อมดูแลคนรอบข้างด้วยแล้วภาพของความสุขก็เป็นของทุกคน

  สิบกว่าปีล่วงมาแล้ว  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้มีการจัดประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และ ทิศทางการจัดการศึกษาพยาบาล  ทำประชาพิจารณ์พร้อมกับการทำความเข้าใจร่วมกัน  จนเกิดเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ ให้ได้ตระหนักและระลึกถึงอยู่เสมอสำหรับการทำงานเมื่อเกิดอาการไม่สู้หรือท้อเกี่ยวกับงาน  เราคือผู้หนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทุกขั้นตอน  ด้วยได้มีโอกาสเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในขณะนั้น

    ด้วยวิกฤติทางเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลในกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและองค์ความรู้สากล  นำไปสู่การแสวงหาภูมิปัญญาแห่งการพึ่งตนที่เกิดและสืบทอดเพื่อการดำรงชีวิตของคนไทยและคนในซีกโลกตะวันออก  ในระยะแรกภูมิปัญญาได้รับการมองในฐานะเทคโนโลยีพื้นบ้าน  ระยะถัดมาได้รับการยอมรับในฐานะอุดมการณ์ให้ความสำคัญในระบบคุณค่าที่ช่วยให้ดำรงความมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี  ต่อมามีการพิสูจน์ทดสอบและได้รับการพัฒนาที่ยอมรับในระดับสากล

  วิสัยทัศน์  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางวิชาการทางการพยาบาลในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์โดยเน้นการพยาบาลแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก ภายในปี 2555 (ในความคิดส่วนตัวแล้วเสนอเป็นเครือข่ายในระยะแรกจนเกิดความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องจนเกิดการจัดสรรโดยปฏิบัติการที่โดดเด่นจะแสดงให้เห็นความเป็นแม่ข่ายหรือศูนย์กลางด้วยการยอมรับจากสังคมโดยอัตโนมัติ)

  พันธกิจ 

             1.ผลิตบัณทิตพยาบาลทีมีคุณภาพตามมาตราฐานสากล

             2.สร้างสมและประยุกต์องค์ความรู้ทางการพยาบาลแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสู่การสอนและสังคม

             3.เป็นองค์กรเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม

         ด้วยการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาช่วยให้กระจ่างชัดถึงฐานความรู้ในตัวคน อันเป็นความรู้จริง  ใช้ได้จริงในวิถีชีวิต  เรียนรู้จากการได้คิดและทำกับความเป็นจริง  สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องจากคนสู่คน  จนเห็นกระบวนการของการจัดการความรู้ให้เกิดการถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้  เห็นคนแต่ละคนต่างมีความรู้  เห็นคนเก่งทุกคนตามเรื่องที่ตนถนัด  ความรู้ที่มีเป็นเรื่องของชีวิตที่คุ้นเคย  คนทุกคนมีความรู้  เราเองก็มีความรู้ความสามารถ  พร้อมหรือยังที่จะนำเรื่องที่เป็นความรู้ของตนเองมาจัดการ  ถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับรุ้บ้างตามลีลาของตนเอง

         ขอบคุณ...ผู้เริ่มต้น ผู้ร่วมรับผิดชอบ สืบสาน และสมาชิกวงแชร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน  ที่ช่วยให้เกิดการจัดการความรู้ในลักษณะนี้

        บันทึกที่นึกได้ถึงสิ่งที่ได้ทำในสงขลานครินทร์

   ศรัทธาในคนที่ช่วยให้เรียนรู้ภูมิปัญญา  ศรัทธาในวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เป็นเป้าหมายให้ได้เดินต่อไป  ด้วยความพยายาม  เบิกบานกับงานที่ทำ เท่าที่ทำได้  พัฒนาตนเองเพื่อที่ได้ทำหน้าที่ต่อไป  ตามโอกาสที่มี....ฝึกที่จะปล่อยวาง

      ทุกอย่างเป็นของโลกหาใช่ของเราไม่

     ขอบคุณบทเรียนจากลาดัคที่ช่วยให้เข้าใจความแตกต่างของ "ความฉลาดกับปัญญา"

     ขอให้ทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีสติ  สมาธิและปัญญา

         ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเป็นองค์รวมพร้อมดูแลคนรอบข้างด้วย   แล้วภาพของความสุขก็เป็นของทุกคน

         สวัสดีปีใหม่  2555  ทุกท่านค่ะ

         ไช....โย   ไช ...โย  ไช...โย  

    

     

   

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 December 2011 13:26 Modified: 25 December 2011 13:36 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Bravo1, Ico24 mandala, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ศรัทธาในวิชาชีพพยาบาล..กับความตั้งใจในจิตที่ต้องการให้ผู้คนที่อยู่ตรงหน้าหายจากโรคภัย

Ico48
mandala (Recent Activities)
26 December 2011 15:51
#73261

สวัสดีปีใหม่ 2555 ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ