นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2124
comment: 1

มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ครั้งที่ 1

นวัตกรรมทางสังคมที่รวมผู้ที่ทำงานจิตอาสาในทุกภาคส่วนมารวมตัวเพื่อการแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงาน ทำให้เกิดการเชื่อมเป็นเครือข่าย

มหกรรมจิตอาสาภาคใต้  ครั้งที่ 1

    20  มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (วัน อสม.) ด้วยการมีส่วนร่วมของพลังจิตอาสาจากประชาชนในการดูแลสุขภาพ เพื่อเป้าหมาย"สุขภาพดีถ้วนหน้า" ในปี 2543 เป็นวิสัยทัศน์ของการพัฒนาสุขภาพตั้งแต่ปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5  โดยอาศัยบทเรียนหนึ่งของสังคมไทยที่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีขององค์การอนามัยโลก ที่มีเป้าหมายคือการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ  โดยใช้กลวิธีสาธารณสุขมูลฐานในการดำเนินงานร่วมกัน  จนถึงวันนี้ อสม.คือกลไกสำคัญของชุมชนในการร่วมเรียนรู้และดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานอื่นๆในการขับเคลือน "สุขภาพดีไม่มีขายอยากอยากได้ต้องสร้างเอง  และร่วมสร้าง"  ที่เป็น"การสร้างนำซ่อม" ด้วยสภาพ"การซ่อมนำสร้าง"ที่เกินกำลัง  จนปัจจุบัน อสม.คือ นักจัดการสุขภาพชุมชน  สิ่งเหล่านี้คือนวัตกรรมทางสังคมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนมากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยี่

     21 มีนาคม  2561 วันมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่รวมผู้ที่ทำงานจิตอาสาในทุกภาคส่วน  มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนของการทำงาน  ทำให้เกิดการเชื่อมเป็นเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การสานพลังในการทำเรื่องที่สังคมต้องการ/ร่วมแก้ไขปัญหา/ร่วมพัฒนาศักยภาพคน เพื่อสังคมปัจจุบันและอนาคต  มิติหนึ่งของการสร้างการเรียนรู้ของสงขลานครินทร์ที่เป็น ***Social  engagement*** ในความคิดเห็นส่วนตัว สิ่งนี้คือ นวัตกรรมทางสังคม  ที่เกิดขึ้นเพื่อการก้าวสู่ ทศวรรษที่ 6 ของสงขลานครินทร์ เพื่อเชิดชูศักดิ์ศรี  เป็นช่องทางของการสะสมบุญ  คุณงามความดี  ในการร่วมดูแลสังคมร่วมกับคนในสังคม  อีกมิติหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับบทสรุป  "50 ปี ที่หยัดยืน  สู่ศตวรรษที่ยั่งยืน"

     หากเชื่อมโยงกับเพลงเมื่อครบรอบ  40 ปี  ม.อ ถิ่นที่รักเป็นหลักชัย  เพลงยุคที่ 4   ที่เราร้องกันคือ "ม.อ ใต้ร่มพระบารมี" ยุคที่ 5 เพลงสืบทอดพระปณิธาน และจะกอดความดีไว้ในใจนิรันดร์  พร้อมไปกับเอกลักษณ์ ที่ต้องการให้เกิดในบัณฑิตคือ  I-WiSe  ในเวทีจิตอาสาเมื่อวาน  ได้เห็นและเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบในทุกวัย  หลากหลายกลุ่ม  ที่อาสาทำงานและนำบทเรียนประวัติชีวิตของตนเองมาเป็นเรื่องเล่าให้เห็น ชีวิต  ที่เป็น ความรู้ ความคิด ทักษะในชีวิต และงานที่ทำอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งระดับบคคล  กลุ่มคนและชุมชน รวมทั้งเวทีรวมและเวทีย่อยตามความสนใจ

     จุดเริ่มต้นที่งดงาม  คงต้องอาศัยบุคคล/กลุ่มคนที่มีความตั้งมั่น/สืบสานให้เกิดความต่อเนื่องเป็นพลังการพัฒนาคนทุกวัยทั้งที่จะเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบตามอัธยาศัย ให้เกิดเป็นห้องเรียนของการศึกษาตลอดชีวิตร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคม

      เมื่อเป้าหมายของการศึกษาคือการพัฒนาความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์  โดยที่อุดมศึกษามีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาให้คนพึ่งตนเองได้ นั้นคือมีสัมมาชีพ/วิชาชีพ เป็นคนดี ใฝ่รู้ มีทักษะชีวิตที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่พึ่งสำหรับคนอื่นๆต่อไป ดังนั้นการพัฒนาสุขภาวะจิตวิญญาณจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งของการศึกษาในอุดมศึกษา   ซึ่งผู้ที่ทำงานในอุดมศึกษาคือปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันกับสังคมในความเป็นจริงอย่างรู้เท่าทัน  ครอบครัว/ชุมชน/สังคม ได้มอบความไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยช่วยอบรม  สั่งสอน ลูกหลาน ออกไปทำหนาที่ในสังคมทดแทนคนรุ่นต่อไป

        พลังนักศึกษาร่วมสร้างสังคมร่วมกับคนในสังคม ชุมชน ครอบครัว

 

    ...มาเถิด  เชิญเถิดน้องเข้ามา  เร่งศึกษาปัญหาสังคมไทย  วันเวลามิเคยรอท่าให้เราก้าวไป  เร่งเรียนกันไว้  เรียนรู้สิ่งใหม่ในมหา...เอย...

  ....คุณค่าของความเป็นคน  อยู่ที่ตนฝึกฝนไม่ละเลย  การงานเร่งประสานให้เคย   อย่าเฉยเมย  สู่แนวทางสร้างความดี

       ...การรู้ผิด...ชอบ  ชั่ว...ดี  บาป...บุญ  คุณ...โทษ 

       บทเรียนที่เราสามารถถ่ายทอด/แลกเปลี่ยน/เรียนรู้ให้กันและกันได้  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการทำงานร่วมกัน  ด้วยความเสมอภาค  เคารพกันและกัน  อย่างมีศีลธรรมเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนา...ความรู้ด้วยมือของความรักจากปฏิบัติการร่วมกันด้วยมิตรภาพที่ยั่งยืน...เข้าใจ  เข้าถึง  พึ่งพาอาศัยกันได้ภายใต้การพึ่งตน เกื้อกูลและแบ่งปัน

       40 ปี ที่มุ่งมั่น   สู่ทศวรรษที่สรรค์สร้าง...

      จากวัน อสม.แห่งชาติ  ถึง มหกรรมจิตอาสาใน ม.อ ความเป็นหนึ่งเดียว

            ผาสุกที่ตน ดูแลคนที่ศรัทธา ด้วยปัญญาและความเพียร

                      เจริญธรรมค่ะ

                         ยาดมเอง

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มีนาคม 2561 11:11 แก้ไข: 22 มีนาคม 2561 11:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

Ico48
slotxo [IP: 180.183.16.25]
01 มิถุนายน 2564 13:56
#120497

Xo สล็อตออนไลน์ โปรสล็อต XO เกมออนไลน์ทำเงินยอดฮิต เกมสล็อต xopg.net คือเกมทำเงิน reeffutures2018 ผ่านทางออนไลน์อย่างหนึ่ง ที่เล่นง่าย และได้เงินไว แถมยังลงทุนด้วยเงินน้อย mavoixtavoie ทำเงินได้ตลอดเวลา ซึ่งหลายคนอาจได้เคยเห็นรีวิวเรื่องของ สล็อต xo สล็อตออนไลน์ ไว้มากมาย เทคนิคสล็อต ทั้งเรื่องการเล่นแล้วได้เงิน herbalpertpresents และเล่น สล็อต แล้วไม่ได้เงิน นั่นเองค่ะ ซึ่งการที่คุณจะเล่นได้เงินหรือไม่ได้เงินนั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวด้วย northbristol เพราะสล็อตเป็นเกมออนไลน์เสี่ยงโชค ทดลองเล่น xo เกมหนึ่งซึ่งจะมีสูตร หรือเทคนิคเข้ามาช่วย gclub เพื่อโกงดวงอยู่เสมอซึ่งในเว็บของเรา สมัคร xo ก็มีมาแนะนำไว้ให้เห็นกันมากมายหลายสูตร

 

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.204.2.146
Message:  
Load Editor
   
Cancel or