นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก

ขอบคุณ "คุณโอ๋" ที่จุดประกายให้ได้มองมุมนี้แล้วเกิดความรู้สึก "แบ่งปัน" รวมทั้งภาพที่ชนะเลิศการประกวด "การเอาใจใส่" @PSU...Life Style = Life skill AAR : 29-30 มิ.ย 58 ได้เข้าร่วมสัมมนา สมรรถนะอาจารย์พยาบาลกับการพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 : ผลก... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 02 July 2015 12:15 Modified: 02 July 2015 12:15 [ Report Abuse ]

(1) ค่ายเปิดตาน้อง เปิดโลกเรา

ขอบคุณ คุณสุนัทณี แสงแจ่ม จากบันทึก " ค่ายเกษตรกรตัวน้อย.....อยู่ดีมีสุข" ปีนี้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพมีความต้องการให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรรมหรือพัฒนานวัตกรรมกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง โดยปร... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 24 April 2015 10:36 Modified: 24 April 2015 10:36 [ Report Abuse ]

(0) เทศกาลเดือน 5- 6

ขอบคุณ คุณผลิดา บุญแก้ว จากบันทึกข้อดีการเขียนเรื่องตนเอง ด้วยความรู้สึกบกพร่องของความเป็นเจ้าถิ่น ที่ไม่ได้ช่วยให้คนจากต่างถิ่นโดยเฉพาะคนเมืองเข้าใจสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมต่างๆ การเข้าร่วมในกิจกรรมต่างตามเทศกาลโดยเฉพาะนักศึกษา ซึ่งปีการศึกษานี้มห... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 22 April 2015 15:33 Modified: 22 April 2015 15:33 [ Report Abuse ]

(0) คุณความดีเป็นมรดกตกทอด

ขอขอบคุณบทบรรณาธิการข่าวคณะแพทย์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 236 ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ที่จุดประเด็นไว้เป็นคำถามเกี่ยวกับอนาคตคณะแพทย์ รวมทั้งการได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมนิทรรศการและฟังการเสวนา ของหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 58 "มิ... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 03 April 2015 16:52 Modified: 03 April 2015 16:52 [ Report Abuse ]

(1) หอประวัติ ม.อ

หอประวัติ ม.อ. ที่ผ่อนคลาย พักกาย-ใจในสงขลานครินทร์ วันที่ 2 เม.ย 2558 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพฯ ที่หอประวัติ ม.อ. มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ตั้งแต่ 13.30 น ตั้งใจจะเข้าไปร่วมกิจกรรม และซึมซับ ความดี ความงาม ความสาม... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 01 April 2015 16:19 Modified: 01 April 2015 16:19 [ Report Abuse ]

(0) สมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร

เล่าต่อจากคุณ "ทดแทน" จุดประเด็น ด้วยความเป็นสมาชิกชมรมคนไม่มีบัตร ในการจ่ายเงินแต่ละครั้งจะสะสมแต้มให้คนที่มาจ่ายข้างเคียงใครก็ได้ "เพิ่มแต้มให้ไหมคะ" ไม่มีบัตร เขาก็ส่งบัตรให้โดยดี ตามด้วยคำขอบคุณ มีอยู่ครั้งหนึ่งสะสมแต้มให้แล้วปรากฎว่า เขา... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 08 October 2014 13:54 Modified: 08 October 2014 13:54 [ Report Abuse ]

(0) 40 ปี การศึกษาพยาบาลในสงขลานครินทร์

7 ตุลาคม 2557 เป็นวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยปี 2516 เรามีการจัดการเรียนการสอนพยาบาลในรุ่นแรก ถึงวันนีีเราเติบโตมาเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย ศิริอายุ 41 ปี วัยกำลังงามผ่านร้อน ผ่านฝน มาหลายฤดูกาล เรามีคณบดีคนเดิม ในยุคสมัยที... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 03 October 2014 16:50 Modified: 03 October 2014 16:52 [ Report Abuse ]

(1) เดือนกันยายนในสงขลานครินทร์ (2)

หลังจากที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีประชาพิจารณ์ ร่าง 4 พรบ.มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ณ .ห้องประชุมทองจันทร์ ก็ได้มีโอกาสติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำร่างดังกล่าว ทราบว่าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 355(2/2557) เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม ... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 26 September 2014 16:57 Modified: 26 September 2014 16:57 [ Report Abuse ]

(0) เดือนกันยายนที่สงขลานครินทร์

วันที่ 22 กันยายน คือวันสงขลานครินทร์ ในระยะริเริ่มมีชื่อว่า "มหาวิทยาลัยภาคใต้" ในวันที่ 22 กันยายน 2510 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า "สงขลานครินทร์" โดยยึดพระราชดำรัสของพระบรมชนก เป็นปณิธานในการดำเนินงานคื... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 24 September 2014 11:52 Modified: 25 September 2014 18:16 [ Report Abuse ]

(0) ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

ผ่านไปอีกรุ่น กับการมีส่วนร่วมในการร่วมสร้างกำลังคนสู่สังคม จากวัยศึกษาเล่าเรียนไปสู่วัยทำงาน ดูแลตนเอง ครอบครัว และผู้รับบริการ หรือการเป็นผู้ผลิตในระบบชุมชน สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ หรือนานาชาติ ได้ฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยกันทั่ววิท... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 01 September 2014 16:06 Modified: 01 September 2014 16:06 [ Report Abuse ]