นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) งานก่อสร้างของทางราชการที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์มีอะไรบ้าง

งานก่อสร้างของทางราชการที่ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างนี้ หมายถึง 1. กิจกรรม การกระทำ การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง อันได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย นายอุทิศ อินทศร   สร้าง: 16 พฤษภาคม 2557 11:01 แก้ไข: 16 พฤษภาคม 2557 11:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันฮาลาล ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ จำนวน 1 ยูนิต วงเงิน 9,348,824.40.-บาท (เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยยี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย นายอุทิศ อินทศร   สร้าง: 27 เมษายน 2557 18:23 แก้ไข: 27 เมษายน 2557 18:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ทำไมต้องมีราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ทำไมต้องมีราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการในแต่ละงาน/โครงการ ที่มีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งได้จากการประเมินหรือคำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมีวัต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย นายอุทิศ อินทศร   สร้าง: 08 เมษายน 2557 09:30 แก้ไข: 08 เมษายน 2557 09:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ผลพลอยได้จากการก่อสร้างอาคารฯคณะแพทยศาสตร์

ผลพลอยได้จากการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษา และบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.25/56 ลงวันที่ 25 พ.ย.56 โดยบริษัทไทยโพลีคอนส์จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ในวงเงิน 524,700,000.- บาท ซึ่งขณะนี้กำลังทำการก่อสร้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย นายอุทิศ อินทศร   สร้าง: 07 มีนาคม 2557 16:17 แก้ไข: 07 มีนาคม 2557 16:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง

เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบพัสดุ การควบคุมงานก่อสร้าง หลังจากที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานที่จะต้องรับผิดชอบ และปฏิบัติตามลักษณะงานและขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. ตรวจสอบขนาดความกว้าง ยาวขอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย นายอุทิศ อินทศร   สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2557 10:07 แก้ไข: 07 กุมภาพันธ์ 2557 10:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) งานก่อสร้างอาคารสหเวชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างกลุ่มอาคารสหเวช-ศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2553 ผูกพันถึงปีงบประมาณ 2556 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 530 ล้านบาท เพื่อรองรับงานการเรียนการสอน การวิจัยของคณะการแพทย์แผนไทย คณะเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย นายอุทิศ อินทศร   สร้าง: 30 สิงหาคม 2556 11:24 แก้ไข: 30 สิงหาคม 2556 21:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ไฟไหม้ ไฟไหม้ มาซ้อมหนีไฟกัน

เทศบาลคอหงส์จัดให้มีการฝึกอบรมทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ในสถานประกอบการ หอพักอพาร์ทเมนท์ โรงงานอุตสาหกรรม และการจัดการทำแผนการอพยพหนีไฟในอาคาร ประจำปี 2556 โดยจัดอบรมผู้สนใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา ส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย นายอุทิศ อินทศร   สร้าง: 18 กรกฎาคม 2556 15:40 แก้ไข: 18 กรกฎาคม 2556 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(11) เมื่อเด็กทรัพยาฯ เจองานหิน หิน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคณะ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ ภาพที่ 1 แสดงกิจกรรมพัฒนาคณะ ในการทำกิจกรรมทั้งหมด จะมีรุ่นพี่และเจ้าหน้าที่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย นายอุทิศ อินทศร   สร้าง: 24 มิถุนายน 2556 22:08 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2556 09:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]