นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2651
ความเห็น: 1

งานก่อสร้างของทางราชการที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์มีอะไรบ้าง

ท่านทราบหรือไม่ว่า? งานก่อสร้างของทางราชการที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์มีอะไรบ้าง

งานก่อสร้างของทางราชการที่ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างนี้ หมายถึง
 

1. กิจกรรม การกระทำ การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง อันได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งมีลักษณะคงทน ถาวร และใช้ประโยชน์ได้ และให้หมายความรวมถึงการปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซมสิ่งที่ก่อสร้างดังกล่าวด้วย

ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมงานก่อสร้าง

        การปรับปรุง  หมายถึง การแก้ไข การกระทำ และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้สิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว คงสภาพเดิมหรือให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น

ภาพที่ 2 แสดงภาพการปรับปรุง

         การรื้อถอน  หมายถึง การรื้อหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อนำส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง หรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดอออกไป

ภาพที่ 3 แสดงการรื้อถอน

   ที่มา : http://www.steeddemolition.com/contents/c36.html

           การต่อเติม  หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ลดหรือขยาย ซึ่งลักษณะ ขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างหรือส่วนต่างๆ ของสิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว ให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม

ภาพที่ 4 แสดงการต่อเติม

ที่มา : http://everythinginthailand.net/index.php

          การซ่อมแซม  หมายถึง การซ่อม การดำเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิม

ภาพที่ 5 แสดงการซ่อมแซม

ที่มา : http://orraf-trang.tripod.com/html/first_page/knowledge_1p.html

        ทั้งนี้ การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซม ดังกล่าว ต้องมีแบบรูปรายการและจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการด้วย

2. งานก่อสร้างดังกล่าวตามข้อ 1 ต้องดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และหรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างก่อสร้าง

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 พฤษภาคม 2557 11:01 แก้ไข: 16 พฤษภาคม 2557 11:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ทดแทน, Ico24 บิวตี้, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เห็นความแตกต่าง การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซม จากภาพชัดเจนค่ะ  มีประโยชน์มากค่ะ

จะคอยติดตามบันทึกต่อไปค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.224.207
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ