นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2085
comment: 0

CHE QA Online 2551 ครั้งที่ 1

ช่วงนี้งานเข้ามากมาย ประชุมก็บ่อย อบรมก็ต้องไป SAR ก็ต้องทำ โฮะๆ *0* อื่นๆ อีกจิปาถะ แต่วันนี้จะมาเล่าส่วนของการไปอบรมมาค่ะ *-*...เหมือนจะเป็นข่าวร้ายเลย T^T

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2552 อุโยะ และอิมจัง ได้ไปอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2551 ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กทม. มาค่ะ  ก็เลยมาสรุปข้อมูลให้อ่านกัน ว่ามีอะไรบ้าง ^^"

ภาพรวมในส่วนของระบบฯ ที่เพิ่มเติม ประกอบด้วย

 1. การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลในระดับคณะ (Admin คณะ) : เพื่อให้คณะสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้เอง รวมถึงรองรับการจัดทำ SAR ระดับคณะ
 2. การเลือกตัวบ่งชี้ที่ต้องการประเมินสำหรับคณะ : เพื่อให้คณะสามารถเลือกตัวบ่งชี้ได้เองว่าต้องการประเมินในตัวบ่งชี้ใด ตามภารกิจที่มี
 3. การปรับแก้ข้อมูลให้เป็นไปตามความเห็นของทั้งสองฝ่าย : เป็นการปรับแก้หน้าต่างสำหรับคณะกรรมการประเมิน ให้สามารถยืนยันผลการดำเนินงานที่ประเมินได้ หากไม่มีการยืนยันผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินในตัวบ่งชี้นั้นๆ จะเป็นศูนย์
 4. การยืนยันผลการตรวจประเมินโดยประธานฯ : เป็นการยืนยัน Code ของประธานฯ โดย Code นี้ทาง สกอ. เป็นผู้กำหนดให้ประธานฯ แต่ละท่านเอง และหากยังไม่ได้รับการยืนยัน Code ของประธานฯ ในระบบ มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถส่ง SAR Online ไปยัง สกอ.ได้
 5. Report : เพิ่มในส่วนของกราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของคณะ ภายในมหาวิทยาลัย จะแสดงได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูล Common Data Set ของคณะในระบบฯ แล้วเท่านั้น
 6. การเพิ่มตัวบ่งชี้ที่เป็นบริบทของมหาวิทยาลัย และ Common Data Set เข้าสู่ระบบฯ : เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้ พร้อมทั้ง Common Data Set ที่เกี่ยวข้อง ที่มหาวิทยาลัยต้องการเข้าสู่ระบบ และสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้เองภายในมหาวิทยาลัย

สำหรับการอบรมในครั้งที่ 1 จะเป็นการอบรมในข้อที่ 1-4 โดยกล่าวถึงวิธีการใช้งานในส่วนต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมให้แก่ผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดสู่ระดับคณะ ทั้งผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลระดับคณะ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ เนื่องจากในปีการศึกษา 2551 สกอ. จะเริ่มเปิดให้ใช้งานระบบจริงในวันที่ 24 มิถุนายน 2552 และต้องการให้

 1. ทุกคณะกรอกข้อมูล Common data Set ทั้งหมดเข้าระบบฯ เพื่อให้ระบบประมวลผลออกมาเป็นภาพของมหาวิทยาลัย
 2. ทุกคณะจัดทำ SAR ในรูปแบบ Online ในระบบ CHE QA Online (เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อปีการศึกษา 2550)
 3. ทุกคณะประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online
  • กรณีที่บางคณะรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ หรือจัดทำ SAR เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนระบบ CHE QA Online เปิดใช้งาน มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้โดย Import Common Data Set ของคณะเข้าระบบฯ โดยที่คณะไม่ต้องกรอกข้อมูล
  • หมายเหตุ ไม่แนะนำให้ใช้การ Import Common Data Set ควรใช้กรณีที่คณะรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ หรือจัดทำ SAR เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น เนื่องจากระบบฯ จะมีเพียงข้อมูล Common Data Set ไม่มีรูปเล่มของ SAR Online

สำหรับข้อที่ 5 จะเป็นการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2551 ครั้งที่ 2 ซึ่งทาง สกอ. จะแจ้งหนังสือให้ทราบวัน เวลา และสถานที่จัดอบรมในภายหลัง โดยการอบรมครั้งนี้จะเป็นการอบรมเชิงเทคนิค เพื่อที่มหาวิทยาลัยสามารถนำระบบฯ เข้ามาติดตั้งใน Server ของมหาวิทยาลัย สำหรับการบริหารจัดการระบบฯ ภายในมหาวิทยาลัยได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งที่ 2 นั้นประกอบด้วย

 1. Admin ระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมการใช้งานระบบฯ มาแล้ว
 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องมีความรู้สามารถดังนี้
  • ระบบฐานข้อมูลทั้งหมดในมหาวิทยาลัย : จำนวน ชื่อระบบ ภาษาที่ใช้พัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงระบบทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเข้ากับระบบ CHE QA Online ได้
  • ความรู้ด้าน Programming : เพื่อการเพิ่มตัวบ่งชี้ และ Common Data Set เข้าระบบ
  • ความรู้ด้านการเตรียม Server และการติดตั้ง Server : เพื่อให้สามารถนำระบบฯ มาติดตั้งใน Server ของมหาวิทยาลัย และบริหารจัดการเองได้

อุโยะได้ข่าวแว่วๆว่า จะให้ ม.อ.เป็นหน่วยงานนำร่อง (อีกแล้ว) โดยจะให้ขึ้นไปอบรมวันที่ 24 กรกฎาคม 2552...ผลเป็นยังไงต่อค่อยมาเล่าอีกทีค่ะ

Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.227.208.0
Message:  
Load Editor
   
Cancel or