นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1738
ความเห็น: 0

ร้อยเรียงเรื่องราว รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำ (3)

ประทับใจมากๆในความสามัคคี ความมีน้ำใจอันสูงค่าของบุคลกรและนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่างทุ่มเททำงานหนักในงานเกษตรภาคใต้ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อองค์กรอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนโดยไม่มีตัวเงินเป็นสิ่งตอบแทน

 

 

 

ตอน   ความประทับใจ/ภูมิใจ ณ ที่แห่งนี้

          ความประทับใจเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกในตำแหน่งอาจารย์ใน ม.สงขลานครินทร์ที่นักศึกษาเรียก “ อาจารย์ “ เนื่องจากมีภูมิหลังเกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงให้ความสำคัญและทุ่มเทในเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่ตรงกับปรัชญาของอุดมศึกษาอย่างเต็มที่ ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนวันสิ้นสุดวาระการทำงาน

          ต่อมาเมื่อมีโอกาสทำหน้าที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา (2544-2548) มีโอกาสพัฒนาหลักสูตร  วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ให้มีทางเลือกเป็น “สหกิจศึกษา” สำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพดีและมีความสนใจ และมีการพัฒนาครอบคลุมทุกสาขาวิชาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

          ในช่วงเดียวกันก็ได้พัฒนาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ให้อยู่คู่กับคณะทรัพยากรธรรมชาติ เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติสมัครเข้าศึกษารวม 36 คน และสำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 7 คน

          ประทับใจมากๆในความสามัคคี ความมีน้ำใจอันสูงค่าของบุคลกรและนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่างทุ่มเททำงานหนักในงานเกษตรภาคใต้ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อองค์กรอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนโดยไม่มีตัวเงินเป็นสิ่งตอบแทน

จากประสบการณ์การทำงานของอาจารย์ อาจารย์อยากจะฝากอะไรให้คณะฯ

           เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยน จะยึดตามคาดหวังไม่ได้ คนเปลี่ยนโลกเปลี่ยน ความคิด ความอ่าน ปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยน แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือสถาบันแห่งนี้ที่เน้นเรื่องการผลิตบัณฑิตตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงบัณฑิตศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการวัดประเมินผลเป็นหัวใจหลัก สอนไปแล้วต้องมีการประเมินผล ถ้าอาจารย์ไม่ถนัดเรื่องนี้เท่าที่ควร ก็จะสอบแบบปรนัยสร้างข้อสอบที่เน้นการวัดความรู้ การวัดความรู้คือการวัดความจำซึ่งเป็นเปลือกนอกที่สุดเป็นการวัดที่ต่ำสุด ตามทฤษฎีการวัดของ Bloom ได้แบ่งออกเป็นระดับดังนี้

  1. ความรู้ที่เกิดจากความจำ (knowledge) ซึ่งเป็นระดับล่างสุด
  2. ความเข้าใจ (Comprehend)
  3. การนำไปใช้ (Application)
  4. การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได้
  5. การสังเคราะห์ (Synthesis) สามารถนำส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นรูปแบบใหม่ได้ให้แตกต่างจากรูปเดิมจนสามารถนำไปสู่ระดับการสร้างสรรค์ (Creation) ความคิด ชิ้นงาน/นวัตกรรมใหม่ได้
  6. การประเมินค่า (Evaluation) วัดได้และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิด ประกอบการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ที่แน่นอน

หลายรายวิชาของภาควิชาการจัดการศัตรูพืชเหมาะในการออกข้อสอบแบบวิเคราะห์ และสังเคราะห์  เท่าที่สัมผัสจากประสบการณ์ 90% การวัดประเมินผลจะวัดความจำ ไม่ปฏิเสธความจำมีความสำคัญโดยเฉพาะพื้นฐานการเลี้ยงแมลง จำเป็นต้องอ้างอิงกับการศึกษาลึกลงไป

อยากจะฝากให้อาจารย์รุ่นน้องๆ อาจารย์ใหม่ ได้ใส่ใจ ให้องค์กรจัดประสบการณ์ทางตรงทางอ้อมให้อาจารย์รุ่นน้องๆได้มีโลกทัศน์ของการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม

          ช่วงที่ทำงานรับผิดชอบเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาได้รณรงค์เชิญอาจารย์จาก ม.อ. ปัตตานี อาจารย์สุวิมล เขี้ยวแก้ว มาเป็นวิทยากรในเรื่องการวัดและประเมินผลดังกล่าว อยากเห็นคณะฯ พัฒนาตรงนี้ให้มากขึ้น กระบวนการเต็มๆ ต้องมีการวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งเที่ยงตรง แม่นยำ เป็นคลังข้อสอบเรียกมาใช้ได้เลย

          รศ.อรัญ งามผ่องใส ประธานทีมสัมภาษณ์บอกว่า สิ่งที่อาจารย์เล่ามามองเห็นภาพ แต่พอนานไปก็จะลืมจะต้องมีการชาร์ตแบตบ่อยๆ

          แล้วเราก็มาถึงเวลาสุดท้ายของการสัมภาษณ์ รศ. ดร.อรัญ งามผ่องใส ในนามประธานทีมสัมภาษณ์ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำที่ได้เล่าประวัติ ประสบการณ์การทำงาน การสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ ที่ได้สะสมมา ให้กับทีมสัมภาษณ์เพื่อนำไปบันทึกเป็นข้อคิด แนวปฏิบัติให้กับชนรุ่นหลังได้นำเป็นต้นแบบ หรือประยุกต์ใช้ต่อไป


สร้าง: 09 มิถุนายน 2558 15:10 แก้ไข: 09 มิถุนายน 2558 16:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์), และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.184.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ