นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

(0) งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำราคากลางและเปิดเผยราคากลางทั้งในกรณีงานจ้างก่อสร้าง และกรณีการจัดซื้อจัดจ้างอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ดังนั้นเจ้าหน... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 31 March 2014 15:57 Modified: 01 April 2014 08:55 [ Report Abuse ]

(0) เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ...การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่

ในบันทึกครั้งที่แล้วที่ได้เก็บมาฝากให้ได้อ่านกัน เป็นเรื่องของกรรมการเปิดซองสอบราคา ซึ่งมีหน้าที่สำคัญจะต้องดำเนินการประมาณ 5 ขั้นตอน เมื่อถึงเวลาเปิดซองมีคำถามจากกรรมการเปิดซอง การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนแ... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 31 October 2013 11:24 Modified: 31 October 2013 11:31 [ Report Abuse ]

(1) เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ...กรรมการเปิดซองสอบราคา

วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ก็จะเป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณ 2557 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ก็ต้องดำเนินการจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุ หลายท่านอาจจะได้รับการมอบหมายแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา แล้วกรร... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 29 September 2013 12:04 Modified: 29 September 2013 12:24 [ Report Abuse ]

(0) เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 คุณsorn [IP: 110.164.86.97] ได้ถามผู้เขียน ในบันทึกเรื่องการแจ้งการปรับ-การสงวนสิทธิการปรับ ดังนี้ "อยากทราบว่า ผู้ขายส่งครุภัณฑ์ภายในกำหนด แต่ทดสอบเครื่องแล้วไม่สามารถเซ็ตได้ตามคุณสมบัติของเครื่องตามใบเสนอราคา ไม่สามาร... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 26 March 2013 18:21 Modified: 26 March 2013 18:30 [ Report Abuse ]

(0) สิทธิการใช้งานในระบบ e-GP

ระบบ e-GP เป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะ Online rea... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 15 October 2012 13:35 Modified: 15 October 2012 13:37 [ Report Abuse ]

(5) ระบบ e-GP คืออะไร

ในช่วงนี้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เมื่อเจอหน้ากันแล้วต่างก็ทักทายว่าทำระบบ e-GP แล้วยัง เนื่องด้วยได้มีหนังสือเวียนมาจากกรมบัญชีกลางกำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2556 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นและเบิกจ่ายเงินผ่านร... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 15 October 2012 12:55 Modified: 15 October 2012 13:02 [ Report Abuse ]

(0) การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร ให้ใช้จ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณสำนักงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใ... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 21 May 2012 09:21 Modified: 21 May 2012 09:28 [ Report Abuse ]

(0) เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(11)...การอนุมัติวัสดุ

ถาม เมื่อผู้รับจ้างมีหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ส่งถึงผู้ว่าจ้าง มีขั้นตอนในการ ดำเนินการอย่างไรตอบ 1. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนบันทึกเสนอถึงประธาน กรรมการตรวจการจ้าง 2. ประธานกรรมการตรวจการจ้าง นัดคณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติการ ข... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 10 December 2011 10:57 Modified: 10 December 2011 10:57 [ Report Abuse ]

(0) เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (10)...การตรวจการจ้าง

ถาม เมื่อผู้รับจ้างส่งงานกรรมการตรวจการจ้างต้องตรวจสอบอะไรบ้างตอบ การตรวจการจ้างต้องตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพ- ปริมาณ ตรวจสอบว่าทำงานได้ปริมาณครบถ้วนถูกต้อง ปริมาณงานจริงกับ ที่ขอส่งงานตรงกันหรือไม่- คุณภาพ ตรวจสอบว่าวัสดุที่นำมาใช้ได้มาตรฐานตา... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 10 December 2011 10:51 Modified: 10 December 2011 10:53 [ Report Abuse ]

(0) เมื่อเป็นกรรมการตรวจการจ้างควรทำอย่างไร

บันทึกที่แล้ว ได้เขียนบอกเล่าไว้ว่า การตรวจการจ้างเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ ที่จะบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนคือ "กรรมการตรวจการจ้าง" ซึ่งจะต้อง... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 10 December 2011 10:42 Modified: 10 December 2011 10:45 [ Report Abuse ]