นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 2654
ความเห็น: 1

การกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้าง

กรอกปริมาณวัสดุไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา

 

 

 

                         ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบุเงื่อนไขไว้ใน ข้อ 4.2 ว่า                ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน” 

                        กรณีนี้หมายความว่า หน่วยงานผู้จัดหาพัสดุต้องกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้เสนอราคาจะต้องนำบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานมายื่น โดยต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีดังกล่าวให้เรียบร้อย แต่ผู้เสนอราคายังไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา เนื่องจากในวันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคยังมิได้มีการเสนอราคา 

                        เมื่อผลการประกวดราคา ได้ผู้เสนอราคารายต่ำสุดแล้ว  ให้คณะกรรมการประกวดราคา แจ้งให้ผู้เสนอราคารายต่ำสุดดังกล่าวมากรอกจำนวนเงิน ให้ตรงกับราคาที่เสนอไว้ ก่อนเสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างต่อไป


อ้างอิง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 351   ลงวันที่ 22 กันยายน2553

 

 

 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Monly (Recent Activities)
03 September 2010 15:46
#59959

มีประโยชน์ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ