นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 4014
ความเห็น: 1

การคืนหลักประกันซอง

ได้รับอนุมัติให้รับราคารายต่ำสุดจึงจะคืนหลักประกันซองได้

 

 

                  ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 วรรคท้ายกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนหลักประกันซองไว้ว่า “ หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว “

                 กรณีนี้หมายความว่า การจะคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคาได้นั้น จะต้องปรากฏว่าผู้มีอำนาจอนุมัติได้อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบในการพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายต่ำสุดแล้ว จึงจะสามารถคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้เสนอราคารายอื่นๆได้ ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด หน่วยงานผู้จัดหาจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วเท่านั้น

อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว308 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 กันยายน 2553 15:16 แก้ไข: 06 กันยายน 2553 09:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
จินตนา [IP: 58.10.84.80]
02 มีนาคม 2554 14:24
#63996
รายที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ไม่น่าเกี่ยว น่าจะคืนได้เลยหรือเปล่าค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ