นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 3144
ความเห็น: 0

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction

จะต้องตรวจสอบเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

 

 

                           

                        ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ หากส่วนราชการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Auction    ให้กลับไปดำเนินการตามระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2535 อย่างเดิม  แต่ต้อง Check List ตามหลักเกณฑ์ก่อน ซึ่งสาระสำคัญของวิธีปฏิบัติ คือ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงหาร ที่ไม่ต้องดำเนินการ Auction โดยจะต้องตรวจสอบและตอบคำถามก่อนว่า มีปัญหาอุปสรรคในการทำ และจำเป็นต้องใช้วิธีการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานได้ คือ

1. ต้องเป็นพัสดุที่ไม่มีการแข่งขัน หรือมีการแข่งขันน้อยราย ซึ่งพิจารณาจากจำนวนผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง ถ้ามีน้อยกว่า 3 ราย ก็ถือว่าไม่มีการแข่งขัน

2. เป็นสินค้าและบริการหรืองาน/โครงการ ที่มีรายละเอียดหรือการดำเนินงานที่ซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ต้องใช้บุคลากรในสาขาวิชาชีพการก่อสร้างชั้นสูง มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ หรือหากสินค้าและบริการดังกล่าวจำเป็นต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของสินค้า และหรือข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน จำเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา

3. สินค้าและบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประเภท IT ที่มีลักษณะเฉพาะ
เช่น การพัฒนาระบบ Software สำหรับใช้งานเฉพาะ มักเป็น Software ที่ต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการของหน่วยงานนั้นๆแล้วจัดทำขึ้น

4. เป็นสินค้าและบริการหรืองาน/โครงการ ที่มีความผันผวนทางด้านราคา
คือ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาภายใน 30 วัน โดยระหว่าง 30 วัน นั้น ราคาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 10% ขึ้นไป ถือว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่มีความผันผวนทางด้านราคา

                        สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งได้รับการยกเว้น ไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบฯ    
พ.ศ.2549 ไว้แล้ว แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อการใช้ดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน จึงได้ซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติม คือ

1. กรณีที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน
หากดำเนินการประกวดราคาด้วยวีการทางอิเล็คทรอนิกส์แล้วเกิดความล่าช้าเป็นผลให้ราชการเกิดความเสียหาย

2. กรณีที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
หรือต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ รวมถึงกรณีที่สินค้ามียี่ห้อเดียวหรือผู้มีอาชีพรับจ้างเพียงรายเดียวด้วย

                          ทั้งนี้ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามระเบียบฯพ.ศ.2535 หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานนั้นๆได้

                           นอกจากนี้ ยังได้ลดอัตราการยึดหลักประกันซองใหม่จากร้อยละ 5 ของวงเงินที่จัดหา เป็นร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา และกำหนดราคาเริ่มต้นในการจัดหาใหม่ สำหรับงานซื้องานจ้างทั่วไปที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โดยจะใช้วงเงินงบประมาณ หรือราคามาตรฐาน หรือราคาท้องตลาด ณ ปัจจุบัน อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นราคาเริ่มต้น ในการจัดหาก็ได้ โดยพิจาณาจากความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ในส่วนของงานก่อสร้าง ยังคงใช้ราคากลาง เป็นราคาเริ่มต้นในการจัดหา

อ้างอิง
บทบรรณาธิการ ในจุลสารบริหารงานพัสดุ ฉบับประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2553
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/247 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 หน้า 18

 
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 กันยายน 2553 16:35 แก้ไข: 06 กันยายน 2553 16:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ