นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 3712
ความเห็น: 0

คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

การแต่งตั้งจะต้องคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นสำคัญ

 

 

 

สืบเนื่องจากการปรับลดอัตรากำลังลงตามนโยบายของรัฐ ที่ต้องการให้ลดอัตรากำลังข้าราชการ และลูกจ้างประจำ และกำหนดให้จ้างเป็นพนักงานราชการทดแทน ทำให้ส่วนราชการมีอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่7) ในข้อ 32 ข้อ 35 ข้อ 80 ข้อ 98 ข้อ 101 และข้อ 116 จึงมีคำถาม

                     “ ให้พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงานได้ไหม? ”

                      “ ให้ลูกจ้างประจำ เป็นผู้ควบคุมงานได้ไหม? “


คำถามเหล่านี้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ(กวพ.) ได้มีคำตอบให้ตามหนังสือแจ้งเวียน ดังนี้

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ.) 0421.3/ว.341  ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 ได้อนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันให้ส่วนราชการแต่งตั้ง พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงาน

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ.)
0421.3/ว.417  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ได้อนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำ เป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ ดังนี้
-          เป็นกรรมการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ/จ้าง ตามนัยระเบียบฯข้อ 32
-          เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา , กรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ,       
        กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา , กรรมการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษ ,
         กรรมการตรวจรับพัสดุ , กรรมการตรวจการจ้าง ตามนัยระเบียบฯข้อ
35
-          เป็นกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง/วิธีคัดเลือก ตามนัย
        ระเบียบฯข้อ
80
-          เป็นกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลง ตามนัย
        ระเบียบฯข้อ
98

-          เป็นกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก ตามนัย
        ระเบียบฯข้อ
101
-          เป็นกรรมการตรวจและรับมอบงานในการจ้างออกแบบและควบคุมงาน ตามนัยระเบียบข้อ 116

       ในการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือลูกจ้างประจำ ให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ จะต้องคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นสำคัญ

 

 

 

 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ