นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

Page Visits: 5210
comment: 3

งานพัสดุกับความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่างๆจะลดน้อยลง เมื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับความเสี่ยง มีความรู้ มีประสบการณ์ในการบริหารงาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ ทำงานตามหลักการณ์ที่ถูกต้อง

 

 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร

             ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
             ปัจจัยภายนอก
ได้แก่ กฎหมายและระเบียบ ความซับซ้อนของพัสดุ การแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพล
             ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การใช้ดุลยพินิจ การควบคุมกำกับดูแล การบังคับใช้กฎระเบียบ การควบคุมภายใน

                     ใครที่ต้องรับความเสี่ยง
          เจ้าหน้าที่พัสดุ
          หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
          คณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อ คณะกรรมการตรวจรับ/
          ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ
          ผู้มีอำนาจอนุมัติ
          หัวหน้าส่วนราชการ
          ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบทั้งภายนอกและภายใน
          ผู้เสนอราคา คู่สัญญา 

ความเสี่ยงต่างๆจะลดน้อยลง เมื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับความเสี่ยง มีความรู้ มีประสบการณ์ในการบริหารงาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ ทำงานตามหลักการณ์ที่ถูกต้อง    

 

        

created: 03 September 2011 09:39 Modified: 03 September 2011 09:43 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 มิกกี้, and Ico24 ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
Monly (Recent Activities)
03 September 2011 11:20
#68247
  • ทุก ๆ ย่างก้าว คุณพี่มี ความเสี่ยง ตลอดเวลา  
  • ความเสี่ยงลดลงได้ หากมีการเข้าใจอย่างถูกต้อง และครอบคลุมทุกหน่วยงาน   สำหรับความเข้าใจนี้ มิใช่เข้าใจแต่เพียงหัวหน้าอย่างเดียว  ต้องทำอย่างไรให้รับทราบเรื่องความเสี่ยงไปถึงผู้ใต้บังคับบัญชาได้  เพราะงานบางอย่าง  เห็นชอบมอบผู้ใต้บังคับบัญชา  แบบว่า ให้บริหารจัดการแบบครบวงจรงัยค่ะ  แต่ขาดการติดตามผล  ความเสี่ยงก็ยังมีอยู่นะเจ้าขาเอ่ย!  
  • นำเสนอเนื้อหา แบบกระจายบรรทัดนะค่ะ รอดไปแล้ว 1 บันทึก

เห็นใจจ้ะ สู้สู้นะน้อง

Ico48
anni (Recent Activities)
04 September 2011 09:32
#68289

สบายอยู่แล้ว

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.255.5
Message:  
Load Editor
   
Cancel or