นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 5791
ความเห็น: 13

เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (7)...ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

 

ถาม  ในการตรวจรับพัสดุมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร

ตอบ  ในการตรวจรับพัสดุมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
        (1) ผู้ขายมีหนังสือส่งของถึงหน่วยงานเจ้าของสัญญา หรือข้อตกลง
        (2) เจ้าหน้าที่พัสดุจะจัดเตรียมเอกสารให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
        (3) ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดวันเวลา สถานที่ตรวจรับ
        (4) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐาน(ใบสั่งซื้อหรือสัญญา)ที่ 
             ตกลงกันไว้ ดังนี้
                    -  ตรวจยี่ห้อ , รุ่น , ผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามรายละเอียดใบสั่งซื้อ/
                       สัญญา
                    -  ทดสอบการทำงานเป็นไปตามรายละเอียดใบสั่งซื้อ/สัญญา
                    -  ตรวจนับจำนวนให้ครบตามใบสั่ง/สัญญา
        (5) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ลงนามในใบตรวจรับพัสดุและลงวันที่
             ตรวจรับไว้เป็นหลักฐาน
        (6) มอบพัสดุพร้อมใบตรวจรับพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุของภาควิชา/หน่วยงาน
        (7) กรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในใบ
             สั่งซื้อ/สัญญา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อจัดทำเอกสารไม่ตรวจรับ ให้
             คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานคณบดี เพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 
             3 วันทำการนับตั้งแต่วันตรวจพบ

 

 

 

created: 21 November 2011 17:05 Modified: 04 Febuary 2012 11:00 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
fruity (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
22 พฤศจิกายน 2554 09:52
#71992

เรียน คุณวราภรณ์

เรื่องขั้นตอนการตรวจรับพัสดุที่แจ้งมาทาง E-mail มีประโยชน์มากค่ะคุณพี่ น้อง ๆ ได้อ่านแล้วเลยขอชม

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
22 พฤศจิกายน 2554 13:37
#72013

ขอบคุณค่ะ

Ico48
สุนิสา สมานประธาน [IP: 125.25.40.125]
15 April 2012 17:20
#76564

ในสัญญาจ้างส่งมอบงานทุกสิ้นเดือน แต่กรรมการนัดประชุมตรวจรับประมาณวันที่ 10-15 ของเดือนถัดไป อย่างนี้ผิดระเบียบพัสดุหรือเปล่าคะ จึงส่งผลให้มีการแก้ไขงานช้า เป็นผลให้การเบิกจ่ายช้ามากๆ เนื่องจากประธานกรรมการตรวจรับนัดประชุมช้า

เรียน คุณสุนิสา สมานประธาน

ระยะเวลาในการตรวจการจ้างและตรวจรับพัสดุ ได้มีหนังสือเวียนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร.1305/ว5855 ลงวันที่ 11 ก.ค.54 ให้ส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติดังนี้

1. งานจ้างก่อสร้างแบบราคาเหมารวม ทุกราคาค่างาน วันดำเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้างระหว่างงวดงานให้ 3 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ งวดสุดท้ายให้ 5 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ

2. การตรวจรับพัสดุ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบ

Ico48
สุนิสา สมานประธาน [IP: 101.108.111.208]
23 เมษายน 2555 13:39
#76757

ขอบคุณมากค่ะ คุณวราภรณ์ แล้วถ้าตรวจแล้วไม่ผ่าน ทางหน่วยงานต้องแจ้งเป็นเหนังสือให้ทราบเพื่อแก้ไขต่อไปหรือเปล่าคะ หรือว่าแจ้งเป็นวาจาได้

Ico48
วรินทร มณีคร [IP: 202.29.154.247]
28 June 2012 16:56
#78146

อยากทราบว่า

เอกสารที่ผู้ค้าจะต้องส่งให้พัสดุประด้วยอะไรบ้าง

เช่นบุคคลธรรมดา,บริษัท

เช่นทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองซึ่งมีเลข13หลักใช่ใหม่ค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้าง

เรียน คุณสุนิสา สมานประธาน

กรณีที่ตรวจไม่ผ่านให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานเพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันตรวจพบ ดังนั้นจึงต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขายทราบ

Ico48
prasit [IP: 119.63.79.242]
13 November 2012 16:12
#81867

กรณีการว่าจ้างที่ปรึกษา หากงวดงานที่ 1 ยังไม่ผ่าน ที่ปรึกษายังดำเนินต่อไปได้ไหม หรือว่าต้องให้หัวหน้าส่วนสั่งการก่อน

Ico48
นงเยาว์ [IP: 171.7.168.154]
20 มกราคม 2556 18:58
#83476

ในการตรวจรับระบบไอที มีการปรับแก้ไขนานมาก จนเลยสัญญา คณะกรรการตรวจรับจะผิดไหม จะแนะนำอย่างไร

Ico48
แก้ว [IP: 122.154.13.250]
01 Febuary 2013 11:24
#83838

หากกรรมการตรวจรับพัสดุ มีจำนวน 5 คน

กรรมการเซ็นรับไปแล้ว 4 คน 1 คนไม่รับพัสดุ เนื่องจากวันที่รับพัสดุไม่ได้ไปปฏิบัติงานหรือติดงานอีกที่ ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไร

เรียน คุณแก้ว

กรรมการอีก 1 คน ที่ยังไม่เซ็นตรวจรับ ให้บันทึกว่า ติดราชการหรือลาป่วย ลากิจตามหลักฐานที่แจ้ง แต่ถ้าทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจรับจะต้องทำเรื่องเปลี่ยนแปลงประธานฯตรวจรับ

Ico48
กาญจนา [IP: 118.172.237.164]
26 สิงหาคม 2559 12:57
#105502

หากมีกรรมการตรวจรับพัสดุ 3 คน กกรมการ 1 คน ป่วย ต้องทำยังไงค่ะ

กรรมการท่านที่ป่วยทำหน้าที่ประธานกรรมการรึเปล่า หากทำหน้าที่ประธานฯขอเสนอให้ทำเรื่องเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจรับ แต่ถ้าเป็นกรรมการท่านอื่น หากป่วย1ท่านกรรมการที่เหลือสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ