นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 6087
ความเห็น: 5

เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(8)...ไม่พิจารณาราคาต่ำสุด

 

ถาม  การเปิดซองสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ กรณีผู้เสนอราคาเสนอคุณลักษณะ
        เฉพาะของคอมพิวเตอร์เหมือนกัน แต่บริษัทที่ให้ราคาต่ำสุด เสนอยี่ห้อซึ่งไม่
        เป็นที่รู้จัก แต่อีกบริษัทเสนอราคาสูงกว่า แต่ยี่ห้อเป็นที่รู้จัก และเสนอบริการ
        หลังการขายประกอบ
                 
สามารถเลือกที่สูงกว่าได้หรือไม่ หากพิจารณาจากยี่ห้อของคอมพิวเตอร์ที่เสนอเห็นว่ามีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือได้ หรือต้องเลือกที่ราคาต่ำสุดได้อย่างเดียวแต่ได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ


ตอบ  ผู้เสนอราคาได้เสนอขายเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคุณสมบัติ หรือ
         เงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดแล้ว
                  การพิจารณาคัดเลือกจะต้องพิจารณาจากผู้เสนอราคาราย
        ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและได้รับการคัดเลือกสิ่งของ งานจ้าง
        หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่า คุณภาพและคุณสมบัติเป็น
        ประโยชน์ต่อทางราชการ รายต่ำสุดเท่านั้น 
                 หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาเห็นว่า สิ่งของ
        งานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่เป็นประโยชน์ต่อทาง
        ราชการ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สามารถพิจารณาตัดตก
        คุณสมบัติได้ในชั้นนี้

                 
   แต่ถ้าคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาผ่านหลัก
        เกณฑ์ดังกล่าวมาแล้ว ถือว่าผู้เสนอราคาทุกรายผ่านคุณสมบัติตาม
        เกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด  ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกจะต้อง
        พิจารณาจากผู้เสนอราคารายต่ำสุดเท่านั้น

 

 

 

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า, and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Mu_gim [IP: 118.175.70.223]
11 May 2012 14:49
#77152

ในกรณีที่ อปท.จัดซื้อรถตู้ในงบประมาณ 1,300,000 บาท มีผู้ยื่นซองสอบราคาจำนวน 2 ราย A ราคา 962,000 บาท และ B ราคา

1,073,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ แต่ อปท.เองมีความประสงค์จะเลือกซื้อราย A เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการจะมีหลักการพิจารณาอย่างไร...เพราะค้นหาจากหนังสือ ที่ กค (กวพ) 0408.4/08392 ลงวันที่ 10 เมษายน 2550

เพื่อมาเป็นกรณีศึกษาแล้วไม่เจอรบกวนด้วยค่ะ

เมื่อผู้เสนอราคาทั้ง 2 รายผ่านคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากผู้เสนอราคารายต่ำสุด

Ico48
ta [IP: 203.113.103.69]
19 October 2012 15:36
#81247

ในกรณีที่มีผู้เสนอราคา 2 ราย แต่ สูงกว่าราคากลางทั้ง 2 ราย แต่ราคาต่ำสุด ราคาไม่เกิน 10 % ประกอบกับมีหนังสือร้องเรียนเรื่องการดำเนินการของพัสดุไม่โปร่งใส คณะกรรมการเปิดซองจึงไม่รับพิจารณา และเสนอให้นายกเทศมนตรีพิจารณาดำเนินการ นายกเทศมนตรีประกาศยกเลิกการสอบราคา แบบนี้ถ้ามีผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดมาร้องเรียน จะผิดหรือไม่

ตามระเบียบเขียนไว้ว่าหากเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากรายนั้น ในกรณีนี้หากพิจารณาแล้วไม่เหมาะสม ประกอบกับมีข้อร้องเรียน จึงสมควรแล้วแล้วที่จะยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้

Ico48
ร.ร.สามเพื่อนพัฒนา [IP: 118.175.127.111]
16 March 2015 09:50
#102290

การสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สพฐ.4 นั้น ผู้เสนอราคายื่นซองเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง 70 % ของราคากลางได้หรือไม่

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.153.39.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ