นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 2426
ความเห็น: 0

การตรวจการจ้าง

การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องตรวจงานที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียดและหรือข้อกำหนดในสัญญา

 

               การตรวจการจ้าง เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ ที่จะบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 
               
               ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง” จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีเงินงบประมาณ) และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการพัสดุโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. 2542 (กรณีเงินรายได้) กำหนดไว้และเข้าใจในเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี

               หากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอำนาจที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดในทางแพ่ง อาญา วินัยฯ หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ (ศักดิ์ชัย ขำเจริญ,2552:3)

              การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องตรวจงานที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียดและหรือข้อกำหนดในสัญญา

              หากงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและหรือข้อกำหนดในสัญญา จะตรวจรับงานนั้นไม่ได้

              การตรวจรับที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบหรือเห็นชอบแล้ว ไม่อาจยกเลิกได้การตรวจรับนั้นได้   และหากข้อเท็จจริงปรากฏว่า  การตรวจรับไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการละเอียดที่กำหนด ถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ส่วนราชการจะต้องรับผิดชอบ และหากเป็นการทุจริตจะต้องรับผิดชอบร่วมกันระหว่างส่วนราชการและผู้รับจ้าง

 

ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการบริหารพัสดุกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และข้อพึงระวังในการบริหารสัญญา โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 ธันวาคม 2554 17:13 แก้ไข: 09 ธันวาคม 2554 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ