นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 3313
ความเห็น: 0

เมื่อเป็นกรรมการตรวจการจ้างควรทำอย่างไร

หากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในหน้าที่ความรับผิดชอบ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา อาจจะต้องรับผิด

 

 

            บันทึกที่แล้ว ได้เขียนบอกเล่าไว้ว่า การตรวจการจ้างเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ ที่จะบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนคือ "กรรมการตรวจการจ้าง" ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่  หากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในหน้าที่ความรับผิดชอบ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา อาจจะต้องรับผิด ในทางแพ่ง อาญา วินัยฯ
            
             เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ กรรมการตรวจการจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งได้อย่างถูกต้อง  ในบันทึกนี้จึงขอนำแนวทางปฏิบัติมาเล่าสู่กันฟัง เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างควรทำอย่างไร


            เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ควรดำเนินการดังนี้

1. ศึกษาเงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญา แบบรูปรายละเอียดการก่อสร้าง เอกสาร
    แนบท้ายสัญญาให้เข้าใจก่อนทำการตรวจการจ้าง

2. ทำการอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างเสนอขอใช้

3. ทำการตรวจการจ้างตามหน้าที่ที่กำหนดตามระเบียบพัสดุ

4. ทำการตรวจการจ้างให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ไม่เกินระยะเวลาตามที่ระเบียบ
    กำหนด

5. ลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงาน

6. จะต้องเป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ กรณี
    มีการแก้ไขสัญญา หรือขยายระยะเวลาทำการ หรืองด หรือลดค่าปรับ ตามนัย
    หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร(กวพ) 1305/ว 11948  ลงวันที่ 13 ธันวาคม
    2543

7. การตรวจการจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มติของ
    คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องเป็นเอกฉันท์
            กรณีมีกรรมการบางคนมีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นเสนอหัวหน้า
    ส่วนราชการพิจารณาสั่งการ เมื่อมีการสั่งการมาอย่างไรให้ดำเนินการตามนั้น

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 ธันวาคม 2554 10:42 แก้ไข: 10 ธันวาคม 2554 10:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ