นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 6799
ความเห็น: 0

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ผลการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีผลทำให้งบรายจ่ายของรายการงบประมาณรายจ่ายเปลี่ยนแปลงไปจากงบรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้เดิม ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้องตามงบรายจ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณก่อนลงนามในสัญญา

 

 

                 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร ให้ใช้จ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณสำนักงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33  ลงวันที่ 18 มกราคม 2553

                 ค่าวัสดุ  หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้

  1. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
  3. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
  4. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
  5. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครื่องยนต์ใหม่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์

                ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้

  1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
  3. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมปกติหรือค่าซ่อมกลาง

                การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคงทนถาวรและใช้เกณฑ์ราคาในการกำหนดงบรายจ่าย สำนักงบประมาณได้มีหนังสือที่ นร 0704/ว49  ลงวันที่ 23 เมษายน 2555 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ไว้ดังนี้ 

               “ หากส่วนราชการได้ดำเนินการจัดหาและได้ผลการจัดซื้อจัด
               จ้างจนเป็นที่ยุติแล้วตามกระบวนการทางพัสดุตามระเบียบที่
               เกี่ยวข้อง  ซึ่งผลการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีผลทำให้งบรายจ่ายของ
               รายการงบประมาณรายจ่ายเปลี่ยนแปลงไปจากงบรายจ่ายที่ได้
               รับการจัดสรรงบประมาณไว้เดิม  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัว
               หน้ารัฐวิสาหกิจ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง
               ตามงบรายจ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
               ประมาณก่อนลงนามในสัญญา “

ตัวอย่าง  กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
             ลักษณะค่าคุรภัณฑ์
             
            
กรม ก.ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ เป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร จำนวน 1 รายการ วงเงินต่อหน่วยหรือต่อชุด 5,500 บาท

            ผลการจัดหาได้วงเงิน 4,900 บาท ซึ่งจัดเป็นค่าวัสดุ ให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายในงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุ

ตัวอย่าง กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน 
             ลักษณะค่าวัสดุ
 

             กรม ก.ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุ เป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร จำนวน 1 รายการวงเงินต่อหน่วยหรือต่อชุด 2,900 บาท

             ผลการจัดการจัดหาได้วงเงิน 5,500 บาท ซึ่งจัดเป็นค่าครุภัณฑ์ ให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์

 

 

 

 

สร้าง: 21 พฤษภาคม 2555 09:21 แก้ไข: 21 พฤษภาคม 2555 09:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ