นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

Page Visits: 1849
comment: 0

สิทธิการใช้งานในระบบ e-GP

            ระบบ e-GP เป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง  ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะ Online real time ในระบบเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงนงบประมาณได้
ดังนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบมีดังนี้

1.  หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ(อธิการบดี)
     (1) ดูข้อมูลการลงทะเบียนของหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่
     (2) สามารถติดตามสถานะโครงการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะของหน่วยงานว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด

2.  หัวหน้าสำนักงานหน่วยจัดซื้อ (คณบดี)
     (1) ดูข้อมูลการลงทะเบียนของหน่วยงานในคณะฯ
     (2) สามารถติดตามสถานะโครงการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะของคณะฯว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด

3.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
     (1)  อนุมัติการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุในคณะฯ
     (2)  อนุมัติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอ 
     (3)  สามารถติดตามสถานะโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่อนุมัติว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด

4. เจ้าหน้าที่พัสดุ
      (1) จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
      (2) สามารถติดตามสถานะโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่จัดทำว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด

5. คลังเขต
      (1) ดูข้อมูลการลงทะเบียนของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ค้ากับภาครัฐ ภายในพื้นที่ของสำนักงานคลังเขต
       (2) สามารถติดตามสถานะโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐและผู้ค้ากับภาครัฐดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด

6. คลังจังหวัด
      (1) อนุมัติการลงทะเบียนให้แก่หัวหน้าสำนักงานหน่วยจัดซื้อ(คณะฯ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ค้ากับภาครัฐ ภายในพื้นที่ของสำนักงานคลังจังหวัด
      (2) สามารถติดตามสถานะโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐและผู้ค้ากับภาครัฐดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด

 

 

 

 

created: 15 October 2012 13:35 Modified: 15 October 2012 13:37 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.236.35.159
Message:  
Load Editor
   
Cancel or