นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

อ่าน: 1526
ความเห็น: 0

งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลาง

การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
        
         ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำราคากลางและเปิดเผยราคากลางทั้งในกรณีงานจ้างก่อสร้าง และกรณีการจัดซื้อจัดจ้างอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง จะต้องทำความเข้าใจ และนำหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการกำหนดและเปิดเผยราคากลาง
         ดังนั้นจึงขอนำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานก่อสร้างที่ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 มาแบ่งปันให้ทราบดังนี้

1. เป็นงานก่อสร้าง โดยแยกลักษณะออกเป็นดังนี้
   
     1.1 งานก่อสร้างใหม่ เช่น อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค  หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคงทน ถาวร และใช้ประโยชน์ ในการก่อสร้างจะต้องมีผู้ควบคุมงาน
      1.2  งานก่อสร้างเก่า ซึ่งดำเนินการอยู่บนสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น ปรับปรุง รื้อถอน ซ่อมแซม
         1.2.1  งานปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับทางช่าง เช่น งานโครงสร้าง สถาปัตย์ ซึ่งจะต้องมีแบบ ในการปรับปรุงจะต้องมีผู้ควบคุมงาน
         1.2.2  งานปรับปรุงที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางช่าง เนื่องจากไม่มีแบบพิมพ์เขียว มีแต่รายการให้ปรับปรุง ให้พิจารณาว่าต้องมีผู้ควบคุมงานหรือไม่ ให้พิจารณาอยู่บนฐานของวิศวกรรมก่อสร้าง เช่นจะต้องมีผู้ควบคุมดูแลการผสมปูน การผูกเหล็ก

ตัวอย่างที่1 
        
การปรับปรุงห้องประชุม กั้นห้องจำนวน 10 ห้องโดยใช้ฉากกั้น(พาร์ทิชั่น) มีโต๊ะประชุม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานปรับปรุงลักษณะเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ควบคุมงาน เป็นการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง

ตัวอย่างที่ 2
        การปรับปรุงห้องประชุม กั้นห้องจำนวน 10 ห้องโดยก่ออิฐฉาบปูน ซึ่งลักษณะงานเช่นนี้จะต้องมีผู้ควบคุมงาน

       สรุป งานก่อสร้างที่ต้องมีผู้ควบคุมงาน ต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

2.  ต้องเป็นงานก่อสร้างที่จัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ โดยไม่ต้องคำนึงถึงวงเงิน มูลค่า และหรือวงเงินงบประมาณของงานก่อสร้าง

       
งานก่อสร้างที่หน่วยงานดำเนินการก่อสร้างหรือทำเอง ไม่อยู่ในบังคับถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

 
 
 
 
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 มีนาคม 2557 15:57 แก้ไข: 01 เมษายน 2557 08:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ