นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 29 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลาง 1506 0
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ...การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ 2151 0
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ...กรรมการเปิดซองสอบราคา 3167 1
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ 1970 0
สิทธิการใช้งานในระบบ e-GP 1844 0
ระบบ e-GP คืออะไร 13743 5
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 6787 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(11)...การอนุมัติวัสดุ 2937 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (10)...การตรวจการจ้าง 2192 0
เมื่อเป็นกรรมการตรวจการจ้างควรทำอย่างไร 3290 0
การตรวจการจ้าง 2405 0
รวมปัญหา108 เกี่ยวกับคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 4984 0
การอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในปี2554 2375 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (9)...กรณีมีผู้ยื่นซองรายเดียว 16177 6
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(8)...ไม่พิจารณาราคาต่ำสุด 6072 5
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (7)...ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ 5759 13
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(6) 3272 0
การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญา 13316 8
งานพัสดุกับความเสี่ยง 5186 3
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(5) 2462 0
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(4) 2292 1
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (3) 3135 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (2) 3056 1
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(1) 3647 4
คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 3693 0
การแจ้งการปรับ-การสงวนสิทธิการปรับ 31934 7
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction 3131 0
การคืนหลักประกันซอง 3992 1
การกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้าง 2636 1