นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

Table of Contentspage 1 : 29 post

Post Title Page Visits comment
งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลาง 1367 0
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ...การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ 1997 0
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ...กรรมการเปิดซองสอบราคา 2955 1
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ 1823 0
สิทธิการใช้งานในระบบ e-GP 1687 0
ระบบ e-GP คืออะไร 13524 5
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 6662 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(11)...การอนุมัติวัสดุ 2803 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (10)...การตรวจการจ้าง 2022 0
เมื่อเป็นกรรมการตรวจการจ้างควรทำอย่างไร 3153 0
การตรวจการจ้าง 2240 0
รวมปัญหา108 เกี่ยวกับคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 4827 0
การอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในปี2554 2258 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (9)...กรณีมีผู้ยื่นซองรายเดียว 16016 6
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(8)...ไม่พิจารณาราคาต่ำสุด 5952 5
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (7)...ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ 5559 13
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(6) 3130 0
การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญา 13110 8
งานพัสดุกับความเสี่ยง 5028 3
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(5) 2293 0
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(4) 2155 1
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (3) 2940 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (2) 2890 1
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(1) 3513 4
คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 3540 0
การแจ้งการปรับ-การสงวนสิทธิการปรับ 31571 7
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction 3017 0
การคืนหลักประกันซอง 3864 1
การกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้าง 2535 1