นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

สารบัญหน้า 1 : 29 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลาง 1526 0
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ...การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ 2172 0
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ...กรรมการเปิดซองสอบราคา 3191 1
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ 1997 0
สิทธิการใช้งานในระบบ e-GP 1865 0
ระบบ e-GP คืออะไร 13768 5
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 6799 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(11)...การอนุมัติวัสดุ 2954 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (10)...การตรวจการจ้าง 2210 0
เมื่อเป็นกรรมการตรวจการจ้างควรทำอย่างไร 3313 0
การตรวจการจ้าง 2425 0
รวมปัญหา108 เกี่ยวกับคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 5007 0
การอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในปี2554 2400 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (9)...กรณีมีผู้ยื่นซองรายเดียว 16194 6
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(8)...ไม่พิจารณาราคาต่ำสุด 6087 5
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (7)...ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ 5791 13
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(6) 3290 0
การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญา 13345 8
งานพัสดุกับความเสี่ยง 5206 3
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(5) 2475 0
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(4) 2310 1
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (3) 3160 0
เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (2) 3082 1
เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(1) 3667 4
คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 3711 0
การแจ้งการปรับ-การสงวนสิทธิการปรับ 32025 7
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction 3143 0
การคืนหลักประกันซอง 4014 1
การกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้าง 2654 1