นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

(0) การตรวจการจ้าง

การตรวจการจ้าง เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ ที่จะบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพผู้ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง” จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 09 December 2011 17:13 Modified: 09 December 2011 17:23 [ Report Abuse ]

(0) รวมปัญหา108 เกี่ยวกับคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ต้นเรื่องของการบันทึกเรื่อง เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ มาจากได้รับคำถามเกี่ยวกับการทำงานด้านพัสดุซึ่งเมื่อได้รับคำถามมา หรือไปอ่านพบเจอมา ก็จะเก็บมาเขียนฝากทันที ซึ่งบางตอน คำถามก็จะคละเคล้ากันไปหลายด้าน เช่น ด้านการจัดซื้อ การตรวจรับ เมื... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 09 December 2011 13:39 Modified: 09 December 2011 13:51 [ Report Abuse ]

(0) การอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในปี2554

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)และกระทรวงการคลัง ได้พิจารณาเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วน ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็ว และไม่อ... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 08 December 2011 11:19 Modified: 08 December 2011 11:20 [ Report Abuse ]

(6) เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (9)...กรณีมีผู้ยื่นซองรายเดียว

ถาม การซื้อโดยวิธีสอบราคา กรณีมีผู้ยื่นซองเสนอราคาเพียงรายเดียว ต้องดำเนิน การอย่างไรตอบ 1. ไม่ต้องตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 2.ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคารายดังกล่าวตามเงื่อนไข ในประกาศ ดังนี้ 2.1 คุณสมบัติไม่ถูกต้องให้ยกเลิก 2.2... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 07 December 2011 17:01 Modified: 04 Febuary 2012 10:53 [ Report Abuse ]

(5) เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(8)...ไม่พิจารณาราคาต่ำสุด

ถาม การเปิดซองสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ กรณีผู้เสนอราคาเสนอคุณลักษณะ เฉพาะของคอมพิวเตอร์เหมือนกัน แต่บริษัทที่ให้ราคาต่ำสุด เสนอยี่ห้อซึ่งไม่ เป็นที่รู้จัก แต่อีกบริษัทเสนอราคาสูงกว่า แต่ยี่ห้อเป็นที่รู้จัก และเสนอบริการ หลังการขายประกอบ สามารถเล... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 06 December 2011 15:19 Modified: 04 Febuary 2012 10:56 [ Report Abuse ]

(13) เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (7)...ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

ถาม ในการตรวจรับพัสดุมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ตอบ ในการตรวจรับพัสดุมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (1)ผู้ขายมีหนังสือส่งของถึงหน่วยงานเจ้าของสัญญา หรือข้อตกลง (2)เจ้าหน้าที่พัสดุจะจัดเตรียมเอกสารให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (3)ประธานกรรมการตรวจรับพั... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 21 November 2011 17:05 Modified: 04 Febuary 2012 11:00 [ Report Abuse ]

(0) เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(6)

ถาม การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ถูกแต่งตั้งโดยใช้ชื่อและตำแหน่ง เช่นนาง ข. ตำแหน่งรองอธิบบดี ปัจจุบันได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นนัก วิชาการ...แต่ยังปฏิบัติงานหน่วยงานเดิมจะต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งใหม่หรือไม่ตอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจร... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 28 September 2011 14:45 Modified: 28 September 2011 14:47 [ Report Abuse ]

(8) การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญา

ผู้ขายส่งมอบสิ่งของ ผู้ซื้อย่อมมีหน้าที่ตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา หากไม่ถูกต้องผู้ซื้อต้องแจ้งผู้ขายแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้ขายต้องรีบแก้ไขแล้วส่งมอบพัสดุที่แก้ไขถูกต้องแล้วให้แก่ผู้ซื้อ การส่งมอบพัสดุและการตรวจรับพัสดุ หากล่วงเลยกำหนดเวลาส่งม... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 27 September 2011 09:21 Modified: 27 September 2011 09:24 [ Report Abuse ]

(3) งานพัสดุกับความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านย... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 03 September 2011 09:39 Modified: 03 September 2011 09:43 [ Report Abuse ]

(0) เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(5)

ถาม ในการสอบราคา เราจำเป็นต้องส่งประกาศสอบราคาไปยังร้านค้าต่างๆ หรือไม่โดยที่หน่วยงานได้มีประกาศทางอินเตอร์เน็ตแล้วตอบ ตามระเบียบพัสดุข้อ 41(1) ได้กำหนดไว้ว่า ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศ เผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรั... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 27 August 2011 16:08 Modified: 27 August 2011 16:08 [ Report Abuse ]