นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

(1) เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(4)

เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(4) ถาม การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ได้แต่งตั้งกรรมการชี้สถานที่ไว้ถ้าเราจะกำหนดให้ผู้ที่มารับเอกสารสอบราคาแล้วให้กรรมการชี้แจงรายละเอียดหรือชี้สถานที่ในวันที่ มารับเอกสารสอบราคาเลยได้ไหม โดยไม่ต้องกำหน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 03 สิงหาคม 2554 11:35 แก้ไข: 03 สิงหาคม 2554 12:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (3)

เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (3)คำถาม การจัดหาในข้อ 133(1)-(6) กำหนดว่าจะทำข้อตกลงเป็น หนังสือไว้ต่อกันก็ได้หมายความว่าอย่างไรคำตอบ ปกติแล้วส่วนราชการถ้าจะทำสัญญาหรือก่อหนี้ผูกพัน จะทำ ข้อผูกพันต่อกัน ต้องทำสัญญา เมื่อทำสัญญาต้องทำตามแบบท้ายร... มีต่อ »
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 11 เมษายน 2554 13:09 แก้ไข: 12 เมษายน 2554 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (2)

เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (2)ถาม วัสดุและครุภัณฑ์ต่างกันอย่างไรตอบ หลักการพิจารณา ต้องศึกษาจากหลักการจำแนกประเภทราย จ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยพิจารณาจาก 1. ลักษณะสิ่งของและวงเงิน 2. สิ่งของคงทนถาวรที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาทเป็... มีต่อ »
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2554 17:41 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2554 17:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) เก็บมาฝาก108ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ(1)

เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (1)ถาม การซื้อของมีราคาเล็กน้อย เช่น ซื้อวัสดุไม่เกิน 100 บาท ไม่ขออนุมัติจัดซื้อ ไม่ทำรายงานได้หรือไม่ตอบ ไม่ได้ การซื้อของทุกประเภทจะต้องมีการจัดทำรายงานขอซื้อตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็... มีต่อ »
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 13 ธันวาคม 2553 09:18 แก้ไข: 13 ธันวาคม 2553 09:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

สืบเนื่องจากการปรับลดอัตรากำลังลงตามนโยบายของรัฐ ที่ต้องการให้ลดอัตรากำลังข้าราชการ และลูกจ้างประจำ และกำหนดให้จ้างเป็นพนักงานราชการทดแทน ทำให้ส่วนราชการมีอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามระเบีย... มีต่อ »
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 13 ธันวาคม 2553 09:00 แก้ไข: 13 ธันวาคม 2553 09:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) การแจ้งการปรับ-การสงวนสิทธิการปรับ

การแจ้งการปรับและการสงวนสิทธิการปรับสองคำนี้ ถูกกำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 134 วรรคท้าย ซึ่งมีข้อความสรุปไว้ว่า “ เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ส่วนราชการรีบแจ้งการเรีย... มีต่อ »
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 07 ธันวาคม 2553 10:07 แก้ไข: 07 ธันวาคม 2553 10:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction

ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ หากส่วนราชการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Auction ให้กลับไปดำเนินการตามระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2535 อย่างเดิม แต่ต้อง Check List ตามหลักเกณฑ์ก่อน ซึ่งสาระสำคัญของวิธีปฏิบัติ คือ เป็นการจัดซื้อจัดจ้า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 06 กันยายน 2553 16:35 แก้ไข: 06 กันยายน 2553 16:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การคืนหลักประกันซอง

ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 วรรคท้ายกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการคืนหลักประกันซองไว้ว่า “ หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 03 กันยายน 2553 15:16 แก้ไข: 06 กันยายน 2553 09:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้าง

ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบุเงื่อนไขไว้ใน ข้อ 4.2 ว่า “ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน”กรณีนี้หมายความว่า หน่วยงานผู้จัดหาพัสดุต้องกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   สร้าง: 03 กันยายน 2553 14:50 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2553 09:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]