นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

Page Visits: 1922
comment: 2

หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

านพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ แก่ผู้อำนวยการกองและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เพื่อพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศและเพื่อให้สำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสร้างสุข(Happy Workplace) เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมีอาจารย์ณัช  อุษาคณารักษ์  นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาอิสระด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์การ เป็นวิทยากร

            งานบางอย่างไม่สามารถทำเสร็จด้วยคนเพียงคนเดียว งานเร่งด่วนต้องระดมบุคลากรมาปฎิบัติงานให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด งานบางอย่างต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญจากทุกฝ่าย รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การทำงานเป็นทีมมีหลักการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของทีมงาน ป้องกันความเสี่ยง และช่วยสร้างเสริมความสุขในการทำงาน

            หลักการทำงานเป็นทีม

-           ความไว้ใจกัน

-           เต็มใจทำงานร่วมกัน

-           เข้าใจเห็นใจกัน

-           ความเห็นร่วมกัน

-           ตระหนักในผลประโยชน์ร่วมกัน

-           ให้โอกาสกับทุกคนในทีมร่วมกัน

-           ยอมรับซึ่งกันและกัน

-           แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน

ด้วยการเอาใจเราไปใส่ใจเขา ไม่ใช่ให้เขาปรับตัวมาหาเราฝ่ายเดียว ไม่ฆ่าตัดตอนหรือเบรกความคิดหรือ

การนำเสนอของผู้อื่น ข้อสำคัญต้องฟังคนอื่นพูดให้จบ

            การสร้างทีมงานประกอบด้วย

                        1.กำหนดงานหรือภารกิจ

                        2.จัดระบบการทำงานร่วมกัน

                        3.สร้างความเข้าใจร่วมกัน

                        4.ระดมและสรรหาความคิด

                        5.คัดเลือกความคิด

                        6.จัดทำแผนปฎิบัติงาน

                        7.ดำเนินการร่วมกัน

                        8.ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนา

             เมื่อมีการรวมตัวของบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ความขัดแย้งก็ย่อมเกิดขึ้น  การทำงานเป็นทีมจำเป็นต้องสร้างสัมพันธภาพด้วยใจ ด้วยการเปิดใจ รับฟัง ไว้วางใจต่อกัน เชื่อมั่นในความสามารถของทีม เอาใจใส่ต่อกัน บรรยากาศเป็นกันเอง อบอุ่นและช่วยเหลือกัน ทุกคนมีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรม มีการสื่อความเพื่อสร้างความเข้าใจที่สร้างสรรค์ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน คิดในแง่ดี มองในมุมบวก ให้ความปรารถนาดีต่อกัน

               รวมทั้งมีการสื่อสารด้วยใจ เพื่อสร้างสรรค์การทำงานเป็นที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้รับสารมีการตอบสนอง รับฟังอย่างตั้งใจ สนใจ และจับใจความได้  มีสติและใช้เหตุผลในการตอบโต้ข้อมูลต่อกัน ข่าวสารตรงไปตรงมา ไม่แต่งแต้มทางลบ ใช้การสื่อสารสองทาง และใช้ภาษาที่เหมาะสม

              และมีการประสานงานด้วยใจ เพื่อสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการที่ทุกคนให้ความสำคัญต่อเป้าหมายของทีม คำนึงถึงความต้องการของผู้อื่น มีการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างผู้ประสานงาน มีความเข้าใจชัดเจนในเรื่องที่ประสานงาน มีกฎ ระเบียบ หรือข้อตกลงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน มีการวางแผนในการประสานงานร่วมกัน ให้เกียรติ ยอมรับ และร่วมมือร่วมใจกัน มีความรับผิดชอบในงานที่ประสาน

             แนวทางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ได้แก่

                        1.รักในหน้าที่และทีมงานที่สังกัดและทำให้เต็มที่ในงานที่รับผิดชอบ

                        2.ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

                        3.ทำคิดเป็น ฟังเป็น พูดเป็น

                        4.ยอมรับและเผชิญกับความจริงได้อย่างเป็นสุข

                        5.มองโลกอย่างเป็นเหตุเป็นผล

                        6.มีการวางแผนในการทำงาน

                        7.ให้ความสำคัญกับการบริหารเวลา

                        8.สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

                        9.ซื่อสัตย์และรักษาจรรยาบรรณ

                        10.พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

            อาจารย์ณัช อุษาณารักษ์ ได้ยกพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “ถ้าเราจะเอาชนะ มันก็ต้องมีแพ้ แต่ถ้าเราปรองดองกัน มีแต่ชนะ...ไม่มีแพ้”

            ขอขอบคุณทีมงานผู้จัดการได้แก่ทีมงานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่  ประกอบด้วยคุณเมตตา ชุมอินทร คุณรัตติยา เขียวแป้น และคุณคงพล มนวรินทรกุล

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 June 2013 10:15 Modified: 02 June 2013 15:39 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 AE, Ico24 MK, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
ทำท่าว [IP: 180.183.26.207]
03 มิถุนายน 2556 12:29
#88200

 

ผู้เข้าอบรมแต่ละคนเนี่ย...ทั้งดีทั้งเก่งระดับหัวกะทิเกือบทุกคน

(ยกเว้นมีบางคนที่เก่งแต่ไม่ค่อยดี บางคนดีแต่ไม่ค่อยเก่ง)

 

คนเป็นหัวหน้างาน นอกจากจะต้องดีและเก่งแล้ว ยังจะต้อง

เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ หรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ให้ลูกน้องได้ด้วย

 

หัวหน้าทั่วไป จะแค่สั่งและติดตามงาน

หัวหน้าที่ดี จะอธิบายให้เข้าใจงานอย่างชัดเจน

หัวหน้าที่เยี่ยม จะวางระบบและทดสอบให้เห็นจนประจักษ์

หัวหน้าที่ดีเยี่ยม จะสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกน้องอยากทำงานให้ดีที่สุด

 

นักสร้างแรงบันดาลใจ นอกจากต้องเก่งและดีเป็นพื้นฐานแล้ว

ยังต้องเป็นนักเจรจา นักจิตวิทยา และมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย

การดูแลให้ลูกน้องทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

ยิ่งต้องใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ดังกล่าว มากเป็นเท่าทวีคูณ

 

-----------------------------------------------------------

 

ความคิดเห็นเมื่อเร็ว ๆ นี้ :

http://share.psu.ac.th/blog/metta-psu/28731

http://share.psu.ac.th/blog/waraporn-pr/28754

http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/28777

http://share.psu.ac.th/blog/datchanee-psu/28400

 

 

อยากมีความสุขกับการทำงานค่ะ แต่สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจเราเนอะ เราจะเลือกอะไร

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.207.102.38
Message:  
Load Editor
   
Cancel or