นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 1204
ความเห็น: 0

ม.อ.ตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร พร้อมถกวิกฤตอาหารทะเล

ม.อ.ตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร พร้อมถกวิกฤตอาหารทะเล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร เพื่อวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมเชิญกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคใต้ กลุ่มอาหารทะเล นักวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 150 คน ถกปัญหา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)   มุ่งนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก้สถานการณ์วิกฤติอาหารทะเลของประเทศไทย เมื่อวันที่  18-19  กันยายน  2558  ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 


นายอุดมเดช  นิ่มนวล  อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่าวิกฤติอาหารทะเลของไทยได้แก่การขาดแคลนวัตถุดิบ และราคาแพง ปัญหาแรงงาน  วัตถุดิบ อีกทั้ง การที่ประเทศไทยประสบปัญหาถูกลดอันดับ   จากบัญชีกลุ่มที่ 2 ซึ่งต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) ลงมาอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 3 (Tier 3) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์ค้ามนุษย์ระดับเลวร้ายที่สุด เป็นเหตุให้สหรัฐอเมริกา  พร้อมที่จะแซงก์ชั่นสินค้าของไทยที่ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งสินค้าประมงที่ขึ้นบัญชีไว้ ได้แก่กุ้ง และปลา  ปัญหาการต่อต้านการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม การหยุดเดินเรือประมงในหลาย ๆ พื้นที่ ได้ส่งผลกระทบต่อการบริโภคสัตว์น้ำค่อนข้างชัดเจนแล้ว ราคาขยับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจน  ผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่ความสามารถในการส่งออกกลับลดลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งการแก้ปัญหาบางเรื่องใช้มาตรการทางกฎหมาย บางเรื่องต้องมีการปรับตัวในด้านการพัฒนาการผลิต และนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดตั้งคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สาขาอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้ขึ้น เพื่อร่วมกันดำเนินงานแบบบูรณาการในการขับเคลื่อน  สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้ และขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยเน้นกลุ่มอาหารทะเลแปรรูป

            การสัมมนาและนิทรรศการอุตสาหกรรมอาหาร  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัย ด้านอาหาร: อาหารทะเล ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2555-2560 ที่เน้นการศึกษา อาทิ การจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการวัตถุดิบที่ปลอดภัย และมีความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาหารทะเลของไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มที่ใช้ทางการแพทย์และเภสัชวิทยาและผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ ทางชีวภาพ จากวัสดุเศษเหลือการแปรรูปอาหารทะเล  การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากวัสดุเศษเหลือ เพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์  ตลอดจนสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ  และให้นักวิจัยออกไปทำงานร่วมกับภาคเอกชน ในการพัฒนาการผลิตโดยใช้นวัตกรรม

 ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 

ผศ.ดร.เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สถาบันดำเนินการวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร เปิดเวทีให้องค์กร นักประดิษฐ์ และนักวิจัยได้นำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม ชุมชน และเชิงวิชาการ ฝ่าวิกฤติอาหารทะเล

ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทางอาหารแห่งประเทศไทย

            วิทยากร ที่มาร่วมระดมสมอง ได้แก่ ศ.ดร. ภาวิณี ชินะโชติ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย  ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ (ทียูเอฟ)  รองศาสตราจารย์ ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ นักวิจัยนโยบายอาวุโส สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และการบรรยาย “นวัตกรรมเศษเหลือสู่ธุรกิจร้อยล้าน ด้วยนวัตกรรม” โดยนายสัตวแพทย์ กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร บริษัท กรีนอินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยี จำกัด และการนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ “การศึกษาแนวโน้มเชิงปริมาณเศษเหลืออาหารทะเลสำหรับการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์”โดย ดร.กันยา อัครอารีย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รวมทั้งเสวนาแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทะเล 2559  โดย นายสุนทร  คำสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดสงขลา ผศ.ดร.เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           น.ส.มณีรัตน์ ศรีปริวาทิน สำนักคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ทองเรือง อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

ทั้งนี้ผู้ประกอบการด้านอาหารสามารถติดต่อสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ โทร 0 7428 6396 , 0 7428 6304  โทรสาร 0 7455 8908

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 กันยายน 2558 16:00 แก้ไข: 29 กันยายน 2558 16:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ