นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1459
ความเห็น: 0

ม.อ.ลงนามสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ นำงานวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการกับสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ (สนท.) ระยะเวลา 3 ปี นำงานวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการกับสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ (สนท.) ระยะเวลา 3 ปี  นำงานวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในภาคใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้  รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ในฐานะกรรมการบริหารสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อความร่วมมือด้านการวิจัย บริการวิชาการ  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการอื่น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  2560  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2560-2563 เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้พร้อมตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ เป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของประเทศและสถานการณ์โลก เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ที่มีองค์ความรู้ด้านวิชาการ เป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม

สำหรับการดำเนินงานในระยะแรกปี พ.ศ.2560 ได้กำหนดจัดโครงการวิจัย ชื่อ "อนาคตภาพเทศบาลภาคใต้ในระยะ 20 ปี (2561-2580) Scenario Southern Municipalities period 20 years (2017-2036)" โดยมีโครงการวิจัยย่อย 4 โครงการ และมีประเด็นหลักในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารงานเทศบาลภาคใต้ในสถานการณ์ปัจจุบัน การวิจัยอนาคตเทศบาลภาคใต้  การศึกษารูปแบบการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ : กรณีไทยกับเกาหลีใต้และจีน รวมทั้งการศึกษากฎหมายในการกำกับดูแลด้านการเงินและการคลัง งานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ควบคุมหรือคล่องตัว ซึ่งประเด็นวิจัยเหล่านี้ จะนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลภาคใต้ และปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของท้องถิ่น รวมทั้งสถานการณ์ประเทศและสถานการณ์โลก

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันเรื่องของงานวิจัยเป็นเรื่องสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ในการพัฒนาด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมมือกับสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ นำงานวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในภาคใต้

นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ กล่าวว่า งานวิจัยเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นหลักฐานทางวิชาการในการนำไปชี้แจงประชาชนถึงการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง  ด้านการวิจัยและบริการด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ  สันนิบาตเทศบาลภาคใต้จะขยายความร่วมมือการดำเนินงานวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และขอให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาในเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาเทศบาลภาคใต้ในระยะต่อไปอีกด้วย

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 พฤษภาคม 2560 17:13 แก้ไข: 04 พฤษภาคม 2560 17:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.132.225
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ