นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1559
comment: 0

ม.อ.แลกเปลี่ยนกระบวนการอาสาสมัครกับมหาวิทยาลัยของอเมริกา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมจิตอาสา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการอาสาสมัครสู่การจัดการเรียนการสอนด้านพัฒนานักศึกษา รวมถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ กับ มหาวิทยาลัยมอนทาน่า สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมจิตอาสา แลกเปลี่ยนเรียนรู้  กระบวนการอาสาสมัครสู่การจัดการเรียนการสอนด้านพัฒนานักศึกษา  รวมถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ กับ มหาวิทยาลัยมอนทาน่า สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ร่วมมือกับเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่นักศึกษาด้วยการบริการสังคม กับ มหาวิทยาลัยมอนทาน่า สหรัฐอ เมริกา วิทยากรคือ  Dr.Andrea Vernon (Director, Office of Civic Engagement) โดยมีผู้ปฎิบัติงานด้านอาสาสมัคร จาก กองกิจการนักศึกษา โครงการบัณฑิตอาสา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะศิลปศาสตร์  กว่า 30 คน  ร่วมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และรศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เกิดขึ้นจากเครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมอนทานา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินงานส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพของการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม รวมทั้งบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการแก้ปัญหาสังคม เพื่อเป็นเสาหลักของสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ โดยมีข้อสรุปที่น่าสนใจเช่น มีการออกแบบหลักสูตรที่เชื่อมโยงความรู้ทางวิชาชีพ กับประเด็นปัญหาชุมชน และปัญหาสาธารณะของสังคม  มีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลอย่างรอบด้านในการพัฒนาทักษะและศักยภาพที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา มีทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล สร้างความเข้าใจร่วมกัน และไปในทิศทางเดียวกัน

“การทำงานอาสาสมัครนั้น ถือเป็นวาระร่วมระดับโลกในปัจจุบัน  และเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งระดับพื้นที่และระดับโลก  จากการสำรวจและประมวลผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและประโยชน์ที่เกิดขึ้น จากการทำงานอาสาสมัครทั้งระดับตนเองและระดับสังคม มี คุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวอาสาสมัคร” ได้แก่

ด้านจิตใจ  งานอาสาสมัครจะทำให้อาสาสมัครรู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อผู้อื่น  

ด้านสังคม ได้เจอเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจเดียวกัน และเกิดการแลกเปลี่ยน นำไปสู่การเรียนรู้ที่จะเข้าใจและเคารพความแตกต่างของผู้อื่น

 ด้านการเรียน และการทำงาน เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆในการทำงาน

และคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคม ช่วยปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ในชุมชน ประชาชนมีคุณภาพ เข้าใจปัญหาของประเทศ และพร้อมจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 มิถุนายน 2560 09:25 แก้ไข: 07 มิถุนายน 2560 09:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.232.88
Message:  
Load Editor
   
Cancel or