นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

Page Visits: 699
comment: 0

บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.ปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2560 เน้นบัณฑิตเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกสากล

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักศึกษาไทยและต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวม 1,046 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 175 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวน 125 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 746 คน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  เน้นผู้เข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามิใช่เพียงแต่สามารถพัฒนาองค์ความรู้เพื่อระดับประเทศ แต่ต้องเตรียมตัวพร้อมเข้าสู่โลกสากลมากขึ้น

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักศึกษาไทยและต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนรวม 1,046 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 175 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวน 125 คน  และนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 746 คน

รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี  ซึ่งจัดเป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ และทักษะเฉพาะทางให้มีความชำนาญ  และยังมุ่งสร้างบุคคลให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ผู้เข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามิใช่เพียงแต่สามารถพัฒนาองค์ความรู้เพื่อระดับประเทศ แต่ต้องเตรียมตัวพร้อมเข้าสู่โลกสากลมากขึ้น ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นนักวิชาการระดับสูงที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ”

โอกาสนี้ได้มอบรางวัลให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559

จากนั้น ดร.นพ.สกล สิงหะ และ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ อภิปรายในหัวข้อ “มุมมองการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

            รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวแนะนำทุนการศึกษา ตลอดจนระบบและขั้นตอนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

            หลังจากนั้น เป็นการพูดคุยภาพสะท้อนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาจากมุมมองของนักศึกษา และแนะนำคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

            ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติ ในวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องปัณฑิตา ชั้น 10 บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 สิงหาคม 2560 15:18 แก้ไข: 23 สิงหาคม 2560 15:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.227.2.51
Message:  
Load Editor
   
Cancel or