นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 877
ความเห็น: 0

ม.อ.จัดเวทีระดมสมองทำแผนท่องเที่ยวใต้ รับกลุ่มทัวร์จากอาเซียน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดประชุมโต๊ะกลมระดมสมองในหัวข้อ “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์ของนักท่องเที่ยว” จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับจังหวัดสงขลา และ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดประชุมโต๊ะกลมระดมสมองในหัวข้อ “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์ของนักท่องเที่ยว”  จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับจังหวัดสงขลา และ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบการจัดทำร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโดยมีการเสนอให้บูรณาการความร่วมมือและพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และพัฒนาข้อมูลการท่องเที่ยวในสื่อดิจิตอล  ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเผลจะเพิ่มอัตราตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศอีก 300 คน  

การระดมสมองดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็น จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร นักปกครอง นักวิชาการ หน่วยงานด้านความมั่นคง การปกครอง การท่องเที่ยว การขนส่ง สถานกงสุล สายการบิน ภาคธุรกิจและชุมชน เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปัญหาอุปสรรค ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย และความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นหัวข้อความปลอดภัยการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา กล่าวว่าในการระดมสมองด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยว ที่ประชุมเห็นว่าภัยที่เกิดขึ้นที่กระทบกับการท่องเที่ยวมี 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ อุบัติเหตุ การก่อความไม่สงบ การหลอกลวง อาชญากรรม ภัยธรรมชาติ และสุขอนามัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น และกระทบคุณภาพของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการส่วนหนึ่งยังไม่ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้น เนื่องจากขาดทรัพยากรและความรู้ ขาดบุคลากรและผู้รับผิดชอบ มีการละเลยกฎระเบียบ และขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

            สำหรับข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาในด้านการท่องเที่ยว มีการเสนอให้มีการบูรณาการความร่วมมือในทุกระดับ ทั้งภาครัฐและประชาชน พัฒนาสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการช่วยเหลือ พัฒนามาตรฐานบุคลากรและการรักษาความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมาย และการบริหารจัดการ และใช้มิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

  นอกจากนั้นในด้านโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว ผู้เข้าประชุมได้เสนอให้มีการเพิ่มการบริการขนส่งนักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยว มีป้ายแสดงระยะทางและที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาข้อมูลในสื่อดิจิตอลหรือผ่านแอพพลิเคชัน การอำนวยความสะดวกในการทำวีซ่า การเข้าประเทศ การพัฒนาท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ พัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาล การท่องเที่ยวชุมชน และเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์

            ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัดทำป้ายภาษาต่างๆเและการเตรียมบุคลากรด้านท่องเที่ยวด้านภาษา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ จีน เป็นการสร้างความอุ่นใจ ให้รู้ถึงความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

            รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ผู้อำนวยการสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบุรณาการ กล่าวว่า ขณะจังหวัดสตูลโปรโมทเป็นสถานที่ล่องแก่ง โดยเฉพาะหนานมดแดง และเป็นสถานที่ล่องแก่งที่จดทะเบียน และต้องให้สถานที่ล่องแก่งทุกแห่งจดทะเบียนอย่างถูกต้อง

           นายไพศาล หลีเส็น รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  จังหวัดสตูล กล่าวว่า ยังมีการตัดราคาระหว่างผู้ประกอบการ มีผลให้ไปตัดสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และอื่นๆ  อุบัติเหตุที่เกิดมักเกิดกับนักท่องเที่ยวที่ไม่เชื่อฟังกฎระเบียบ  นักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขณะนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน    ตำรวจท่องเที่ยวมีน้อยเกินไป  สถานที่ท่องเที่ยวดัง คือหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลมีตำรวจท่องเที่ยวเพียงคนเดียว     

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกำลังจะเพิ่มกำลังอีก 300 อัตรา ตำรวจท่องเที่ยวจะต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จีน รัสเซีย เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครท่องเที่ยวมาเสริม อีกประมาณ 3,000 คน  สำหรับสถิติความรุนแรงในแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสถิติลดลงอย่างต่อเนื่อง

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 เมษายน 2561 09:10 แก้ไข: 19 เมษายน 2561 09:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.220.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ