นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1347
ความเห็น: 0

กิจกรรมวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง2561

ศูนย์อาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมโครงการ “วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดย มี 7 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 สาขาวิชาชีพร่วมจัดกิจกรรมโครงการหลากหลายรูปแบบเพื่อบริการด้านสุขภาพแก่คนในพื้นที่ ณ รร.วัดบ่อทรายเจริญธรรม ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์อาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมโครงการ “วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดย มี 7 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 สาขาวิชาชีพร่วมจัดกิจกรรมโครงการหลากหลายรูปแบบเพื่อบริการด้านสุขภาพแก่คนในพื้นที่ ณ รร.วัดบ่อทรายเจริญธรรม ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้   โดยมีกิจกรรม ในวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านบ่อทรายเจริญธรรม ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  และวันที่ 15 - 25 กันยายน  2561 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านบ่อทรายเจริญธรรม ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ช่วงเวลา 07.30 น. – 12.00 น.- ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักโดยการตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (occult blood) ตรวจคัดกรองภาวะโรคไต โดยการตรวจปัสสาวะ (UA analysis) และตรวจหาพยาธิ ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ โดยการตรวจอุจจาระ (Stool examination) โดยคณะเทคนิคการแพทย์ นำโดยดร.ณัฐดา  ต้นวงศ์

                ช่วงเวลา 08.00 น. – 12.00 น. มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่

1. ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ในพื้นที่ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

2. บริการตรวจสุขภาพ ณ รร.วัดบ่อทรายเจริญธรรม

- บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ+เด็กเล็ก โดยคณะแพทยศาสตร์ นำโดยผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ

- ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน อุดฟันอย่างง่าย ให้กับเด็กเล็ก โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดย อ.ทพญ.ดร.อันวยา  แก้วพิทักษ์

- ประเมินพัฒนาการโดยใช้ DSPM โดยคณะพยาบาลศาสตร์โดย ดร.พิสมัย  วัฒนสิทธิ์

- สอนโยคะสำหรับเด็กปฐมวัย โดยคณะพยาบาลศาสตร์โดย ผศ.ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง

- จัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็ก โดยคณะพยาบาลศาสตร์นำโดย ผศ.ปุญญาภา  รุ่งปิตะรังสี และ อ.อุดม  พานทอง

- พอกเข่าด้วยสมุนไพร ให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยใช้ศาสตร์นรีเวช โดยคณะแพทย์แผนไทยนำโดย ดร.นงลักษณ์ กุลวรรัตต์

- จ่ายยา โดยคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ดร.กรกมล รุกขพันธ์

3. ลงหน่วยฉีดยาสัตว์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์นำโดย น.ส.พ.ณฐพล ดวงธรรม

มีผู้บริหาร นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป  จำนวนประมาณ 1,000   คน 

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.อ. กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาหลักของภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ได้น้อมนำหลักคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มาปลูกฝังแก่นักศึกษาและบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและมีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตให้มี  อัตลักษณ์ด้านความ “ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ” โดยที่ผ่านมา เพื่อให้หลักยึดมั่นดังกล่าวเด่นชัด และเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ซึ่งโครงการนี้ ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างร่วมมือกันเพื่อสร้างประโยชน์แก่คนในตำบลปากรอ ซึ่งพี่น้องที่นี่ไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย แต่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในด้านการดูแลสุขภาพ”

ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ประธานอนุกรรมการโครงการฯ กล่าวเปิดเผยว่า “กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 คณะ มีบุคลากรทางการแพทย์ทั้งอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา บุคลากร รวมถึงศิษย์เก่าของแต่ละคณะ รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเพื่อดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวตำบลปากรอโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่สมบูรณ์แบบยิ่ง และเกิดประโยชน์ขึ้นมากกับพี่น้องในพื้นที่อย่างมาก ” 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร  ร่วมจัดกิจกรรมและนำเสนอผลงานของคณะ/หน่วยงาน ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณค่า โดยอาศัยความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตวิญญาณจากพระปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เทิดทูนและภาคภูมิใจ เกิดเป็นสำนึกในพันธะที่มีต่อสังคมนั้น คณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้นำนโยบายนี้สู่การปฏิบัติภารกิจหลักทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการสังคม อาทิ การจัดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้กับนักศึกษาทุกคณะเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทต่อสังคม การจัดกิจกรรม โดยคณะ สโมสรนักศึกษาทุกคณะ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเห็นสมควรร่วมจัดกิจกรรมตลอดเดือนกันยายน  2561

                เพื่อเป็นการสะท้อนจิตวิญญาณดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จึงได้กำหนดให้วันที่  24  กันยายน ของทุกปีเป็นวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) เพื่อให้นักศึกษา  คณาจารย์  และบุคลากร  ร่วมจัดกิจกรรม นำเสนอผลงาน การจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคม โดยคณะ/หน่วยงาน เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณการเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนก ระลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย  และแสดงถึงจิตวิญญาณของชาวสงขลานครินทร์

ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพ จากคุณรัชดี้ บินหวัง ศูนย์อาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 กันยายน 2561 15:14 แก้ไข: 09 กันยายน 2561 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.79.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ