นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 851
ความเห็น: 0

ศูนย์บริการวิชาการ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช สัมมนา “การขับเคลื่อนและพัฒนาความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ศูนย์บริการวิชาการ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช สัมมนา “การขับเคลื่อนและพัฒนาความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช จัดโครงการสัมมนา “การขับเคลื่อนและพัฒนาความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทาง สำนักงาน ป.ป.ช.ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562  เวลา 09.00-16.30 น.  ณ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การสัมมนาครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า  รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทำงานโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน การสัมมนาจัดขึ้น ภายใต้การดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลสำหรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบ ITA Online ประเมินพร้อมกันทั่วประเทศ ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบดำเนินการประเมินผลในกลุ่มที่ 8 จำนวน 566 แห่ง และ กลุ่มที่ 9 จำนวน 624 แห่ง  ขอบเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้     รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ  และคณะทำงานจากหลากหลายคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลเข้าระบบครบถ้วนแล้ว  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานและจัดลำดับความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

  รูปแบบการสัมมนา  เป็นการบรรยายและการประชุมระดมความคิดเห็น วิทยากรการสัมมนา   ประกอบด้วย นายอุทิศ  บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน ป.ป.ช. และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   นอกจากนั้น ได้จัดทำแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบ ITAS จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้  จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา  300 คน

สำนักงาน ป.ป.ช.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินการบันทึกข้อมูล ประเมินผลและพัฒนาระบบ ITA Online เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถกำกับติดตามการประเมินได้อย่างทันสถานการณ์ รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนำข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้ เพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น 4.0

การสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้มีโอกาสให้ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบให้มีความครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   และสิ่งที่สำคัญการพัฒนาระบบประเมินดังกล่าว  จะทำให้มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในภาพรวม รายจังหวัด และรายหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การวางแผนงานในการส่งเสริมธรรมาภิบาลหรือการป้องกันการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2562 11:23 แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2562 11:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ