นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 1013
ความเห็น: 0

เชิญร่วมงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ 13 มีนาคม 2562

วันที่ 13 มีนาคม 2511 เป็นวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศใช้ มหาวิทยาลัยจึงถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์  ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ภาคเช้า ร่วมชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   ภาคบ่าย ร่วมเชิดชู ผู้มีผลงานด้านวิชาการ สร้างความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัย คิดค้นผลงานการประดิษฐ์  และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  และทอล์คโชว์ จาก อาจารย์จตุพล  ชมภูนิช

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมทั่วไป
โดยสามารถเข้าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่
http://www.pride.psu.ac.th/index.php

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการรับรางวัลด้านการวิจัยที่ คุณเจนจิรา
สมชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 6945, มือถือ 080-5481556 E-mail
pride@psu.ac.th

นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562” (Pride of PSU 2019) ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 13 มีนาคม 2562   เพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา โดยที่ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในทุกวันนี้ เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมจากความทุ่มเทแรงกายแรงใจของ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  ศิษย์เก่า

“มหาวิทยาลัยดูแลและส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจ  ได้มีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ ให้กับบุคลากร มีการคัดเลือก ยกย่องคนดีคนเก่ง คนที่เป็นแบบอย่าง และเชิดชูเกียรติแก่ผู้อุทิศเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน”

ทั้งนี้ วันที่ 13 มีนาคม 2511 เป็นวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศใช้  มหาวิทยาลัยจึงถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฎิบัติงานเป็นเวลานาน  รางวัลและเกียรติบัตร แก่นักวิจัย ผู้ประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรม  ที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อาจารย์ตัวอย่าง และมีผลงานดีเด่น   อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาและศิษย์เก่า ในฐานะที่เป็นที่รก ชื่นชม ศรัทธา  บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)สำหรับได้เพิ่มรางวัล ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในกีฬาบุคลากร ปี 2561 รวมทั้งร่วมยินดีกับนักศึกษาที่มีผลงานเด่น  รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 400  รางวัล 

            ภาคเช้า ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งชาติ  หัวข้อ “คุณค่าสงขลานครินทร์”พร้อมทั้งเชิญชมการบรรเลงไวโอลิน คณะแพทยศาสตร์

            ภาคบ่าย ทอล์คโชว์ โดยอาจารย์จตุพล ชมภูนิช  วิทยากรและนักพูดชื่อดัง หัวข้อ Smart life – Smart work   โดยมีการบรรเลงเพลงประสานเสียง โดย ชมรมประสานเสียง คณะแพทยศาสตร์

กำหนดการจัดงาน
“คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562” (
PRIDE OF PSU 2019)

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 13 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง
Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 

……………………………………………… 

เวลา 08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียน

(08.00 – 08.40 น.)         บรรเลงเพลงประสานเสียงโดย ชมรมประสานเสียง คณะแพทยศาสตร์

 

เวลา 09.00 - 09.10 น.     ชมวีดิทัศน์ชุด “คุณค่าสงขลานครินทร์ภายใต้ร่มพระบารมี”

                                  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมียืนสงบนิ่ง

 

เวลา 09.10 - 09.15 น.        กล่าวรายงาน โดย   นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา

                                    รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ

 

เวลา 09.15 – 09.20 น.       กล่าวเปิดงาน โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ

                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

เวลา 09.20 – 10.10 น.     พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560

                                   โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ

                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

เวลา 10.10 – 11.10 น.    ปาฐกถาพิเศษ โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 

                                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ    เทคโนโลยีแห่งชาติ

                                   หัวข้อ “คุณค่าสงขลานครินทร์”

 

เวลา 11.10 – 12.00 น.     พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน

                                    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ       

                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

(11.30 – 12.30 น.)         บรรเลงไวโอลิน โดยชมรมไวโอลิน คณะแพทยศาสตร์

                                   (ช่วงรับประทานอหาร)

 

เวลา 12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน 

(13.00 – 13.30 น.)          บรรเลงเพลงประสานเสียงโดย ชมรมประสานเสียง คณะแพทยศาสตร์

เวลา 13.30 – 14.15 น.     Talk Show โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช วิทยากรและนักพูดชื่อดัง

                                    หัวข้อ “Smart life – Smart work”

เวลา 14.15 – 15.30 น.     พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  

โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

รางวัลทั่วไป 

-        รางวัลวิจัย

-        บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-        อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน

-        อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะ

-        อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา

-        อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา

-        อาจารย์ที่ได้รับรางวัลในฐานะอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนจากหน่วยงานภายนอก

-        รางวัลของนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

-  รางวัล บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น จากที่ประชุมสภา  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

                                   - รางวัลผู้ที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬากีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รางวัลเด่น 

-        รางวัลนักวิจัยดีเด่น

-        อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

-        โล่รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน

-        โล่รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์

-        สดุดีบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวน

-        The Blue Jacket

-        โล่รางวัล PSU Grand Slam

 

กิจกรรมอื่น ๆ  ภายในงาน   นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน จากสำนักวิจัยและพัฒนา,  อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ,  กองการเจ้าหน้าที่,  กองบริการการศึกษา, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ , แอพพลิเคชั่น โครงการ smart university จาก ธนาคารไทยพาณิชย์   

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 กุมภาพันธ์ 2562 10:39 แก้ไข: 01 มีนาคม 2562 09:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ