นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 989
ความเห็น: 0

ม.สงขลานครินทร์ จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท

ม.สงขลานครินทร์ จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2 (กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล

            โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าว ได้ดำเนินมาถึงขั้นตอนสรุปผลโครงการและเผยแพร่คุณวุฒิวิชาชีพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพ ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ตลอดจนสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สามารถสรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวม ดังนี้

1) กำหนดความมุ่งหมายหลัก คือ ผลิตและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในระบบอุตสาหกรรมให้มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีการกำหนดบทบาทหลัก คือ ผลิต ควบคุมและประกันคุณภาพ วิจัยแลพัฒนา และช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง สัตว์น้ำบรรจุกระป๋อง และสัตว์น้ำแปรรูปอื่นๆ

            2) คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษาโครงการ กำหนดให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าว รวม 8 ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต (ชั้น 2 และชั้น 3) อาชีพนักบริหารการผลิต (ชั้น 5) อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (ชั้น 4) อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและประกันคุณภาพ (ชั้น 3) อาชีพนักบริหารงานควบคุมและประกันคุณภาพ (ชั้น 5) อาชีพนักวิจัยและพัฒนา (ชั้น 5 และชั้น 6) โดยกำหนดหน่วยสมรรถนะหลักของมาตรฐานอาชีพ ประกอบด้วย สมรรถนะแกนกลาง (Core competency) จำนวนทั้งสิ้น 17 หน่วยสมรรถนะ และสมรรถนะหน้าที่ (Functional competency) จำนวนทั้งสิ้น 19 หน่วยสมรรถนะ

ทั้งนี้ คณะรับรองมาตรฐานอาชีพพิจารณาเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ให้สามารถนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทได้ ภายหลังการประชุมนำเสนอสรุปกระบวนการประเมิน ผลการประเมิน และผลวิเคราะห์ของการทดลองประเมินสมรรถนะ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2 (กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.76.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ