นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1056
ความเห็น: 0

ม.อ.เชิดชูผู้มีผลงานเด่นในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา โดยจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา


โดยจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    ในวันที่ 13  มีนาคม 2562 

ทั้งนี้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ประกาศใช้ในวันที่

13 มีนาคม พ.ศ.2511 และมหาวิทยาลัยถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฎิบัติงานเป็นเวลานานครบ 20 ปี  และมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา

            สำหรับบุคลากรซึ่งเป็นกำลังหลักที่สำคัญ มหาวิทยาลัยดูแลและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจ และได้มีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ ให้กับบุคลากร มีการคัดเลือก คนที่เป็นแบบอย่าง

และเชิดชูเกียรติแก่ผู้อุทิศเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน”

               รูปพิธีมอบรางวัลและภาพบรรยากาศของงานแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.pride.psu.ac.th/

และภาพหน้างานที่

https://www.facebook.com/pg/tidastudio/photos/?tab=album&album_id=2415052978507909&__tn__=-UC-R

            โอกาสนี้มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“คุณค่าสงขลานครินทร์” โดย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   ทอล์คโชว์ โดยอาจารย์จตุพล ชมพูนิช หัวข้อ Smart life Smart work

            จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่รางวัล ช่อดอกไม้ แก่ นักวิจัย อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ประกอบด้วย

1.PSU Researcher Grand Slam 2019

2.รางวัลเครือข่ายดีเด่น ประจำปี 2561

3.นักวิจัยดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2561

4.รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

5.รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2560

6.บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

7.อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

8.บุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2561

9.อาจารย์ตัวอย่างและอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของคณะ/หน่วยงาน      ประจำปี 2561

10.รางวัลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล ปขมท.ดีเด่น ประจำปี 2561

11.รางวัลผู้ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 " มอดินแดงเกมส์ "

12.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

13.นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

14.นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science/นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science/นักวิจัยที่เป็น corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science  ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป/นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science

15.นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ/นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ/นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

16.นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร,อนุสิทธิบัตร,การรับรองมาตรฐานระดับสากล/นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่หรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (novel finding)/นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน

            รางวัล 2019 PSU Resercher Grand Slam  มอบให้กับนักวิจัยที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในงานคุณค่าสงขลานครินทร์  5 ปี ติดต่อกัน ได้แก่

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร  คณะวิทยาศาสตร์

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ 

3.รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิวัฒน์ พิชญากร คณะแพทยศาสตร์

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาญกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ 

5.รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

            บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี2561

1.สายวิชาการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สหกะโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.สายสนับสนุน ได้แก่ นายดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์

และนางเพชรดรพัชญ์ บุญสุข นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์

3.ลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายใจ สุวรรรณขำ พนักงานห้องปฎิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์

4.พนักงานเงินรายได้ ได้แก่ นางสาวฝาดีย๊ะ ฮายีบิลัง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

            รางวัลนักศึกษาตัวอย่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

1.วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้แก่ นายรอซารี ยะมาแล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์

2.วิทยาเขตตรัง ได้แก่ นายภูริการณ์ เงยเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

3.วิทยาเขตปัตตานี ได้แก่ นายอัสมัน อีแต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์

4.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นายธนกร วงศ์เทพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ

5.วิทยาเขตภูเก็ต ได้แก่ นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 

ภาพโดย :  คุณธันวา เจ๊ะอาแวโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ.

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 มีนาคม 2562 16:57 แก้ไข: 20 มีนาคม 2562 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ