นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1114
ความเห็น: 0

สสว. จับมือ 8 มหาวิทยาลัยรัฐ จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) ใน 4 ภูมิภาค

ม.อ.และ สสว.จับมือเพื่อพัฒนาตามแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ตั้งเป้ายกระดับองค์ความรู้ธุรกิจ 3,200 ราย

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสสว.แถลงข่าวจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ใน 4 ภูมิภาค 8 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างเครือข่าวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รองรับการแข่งขันในยุคไทยแลนด์ 4.0  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ โรงแรมคริสตัล อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้แถลงข่าว( จากซ้าย) ประกอบด้วย  ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.อ         รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.อ   นายทศพล ยูปานนท์  หัวหน้าส่วนประสานเครือข่ายภาครัฐ  สสว. ผศ.จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       นายดาวิน หยาง นายกสมาคมการค้าอาเซียน.จีน   ผศ. ดร.ธีรศักดิ์  จินดาบถ จากคณะวิทยาการจัดการ ม.อ   

 

ม.อ.และ สสว.จับมือเพื่อพัฒนาตามแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ตั้งเป้ายกระดับองค์ความรู้ธุรกิจ 3,200 ราย  โดย อบรม Online พร้อมพัฒนาและให้คำปรึกษาถึงสถานที่แบบเจาะลึก ขยายช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจไม่น้อยกว่า 400 ราย เพิ่มศักยภาพเพื่อต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสร้างบริการใหม่ๆ ไม่น้อยกว่า 40 วิสาหกิจ รวมกว่า 40 ผลิตภัณฑ์/บริการ และผลักดันให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่ายต่อ 1 มหาวิทยาลัย ภายในปี 2562

นายทศพล ยูปานนท์  หัวหน้าส่วนประสานเครือข่ายภาครัฐ  สสว.กล่าวว่า ปีนี้ สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับ 8 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลักดันให้เกิดศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ขึ้น 

โดยดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2562  ส่งเสริมธุรกิจชุมชนและการบริหารจัดการสมัยใหม่ พร้อมกับยกระดับด้วยการให้ชุมชนสามารถนำและใช้เครื่องจักร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับธุรกิจ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการตลาด และนำวิสาหกิจที่มีศักยภาพไปทดสอบตลาดนอกพื้นที่ รวมถึงยังได้พัฒนาและยกระดับวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เพิ่มมากขึ้นได้แก่ สินค้า OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และ อย. เป็นต้น

  รวมถึงเรื่องการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดขึ้น      โดยคาดหวังว่าการดำเนินงานของ ศูนย์ Excellence Center  จะสามารถส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับให้วิสาหกิจชุมชนไทยเติบโต พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุค 4.0 พร้อมกันนี้ยังสามารถสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับ 400  วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2562 นี้ได้สำเร็จ

นายดาวิน หยาง นายกสมาคมการค้าอาเซียน.จีน  กล่าวว่า การนำสินค้าออกสู่ตลาด ตลาดจีนและอาเซียน ไทยไม่ต้องปรับตัวมาก   ให้พยายามคิดในมุมเขา ว่าชอบทานอะไร  ผมเชื่อว่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เรามีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียง รวมทั้งประเทศจีน เราก็มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียง การทำตลาดจีน และอาเซียน   เรื่องที่ท้าทายคือปริมาณกับคุณภาพที่เราจะผลิต   จะสามารถจะสนองตอบความต้องการได้หรือไม่     ตลาดอาเซียน และจีน   ชอบสินค้าไทย

ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิกาบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ  ม.อ.กล่าวว่า สสว. ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาที่ใช้ได้จริงตรงกับความต้องการของเกษตรกรในชุมชน รวมถึงพัฒนาธุรกิจชุมชนโดยการสนับสนุนทั้งด้านการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย และการสร้างกลไกพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจชุมชนสร้างการเติบโตทางรายได้ เพิ่มการเข้าถึงตลาดและทรัพยากร

            สำหรับศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ซึ่ง สสว. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันจัดตั้งในครั้งนี้     จะดำเนินกิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามกรอบการส่งเสริมพัฒนา 2 ด้านได้แก่ ด้านภาคเกษตร และด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน   ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีขอบเขตการรับผิดชอบครอบคลุมในพื้นที่  14 จังหวัดภาคใต้    โดยอาศัยจุดเด่นและศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน  โดยเข้าใจถึงปัญหาของวิสาหกิจในพื้นที่ และสามารถ แก้ไขปัญหา ผ่านนักวิชาการและประสบการณ์ของนักธุรกิจ  รวมถึงนวัตกรรมทางด้านเกษตรที่มี สามารถนำผลวิจัยมาช่วยในการเป็นข้อมูลให้เกษตรกร เพิ่มผลผลิต หรือ เพิ่มความแตกต่างทางผลิตภัณฑ์ ที่ทำให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ เข่น นวัตกรรมชะมวงโอน และทองพันชั่ง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง

            ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sme.go.th และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยดาวน์โหลด Application SME Connext 

            สำหรับกิจกรรมที่สำคัญๆ ที่ Excellence Center มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะดำเนินการ ประกอบด้วยการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์จนถึงพัฒนาศักยภาพการผลิต ต่อยอดผลิตภัณฑ์/สินค้า รวมไปถึงสร้างช่องทางการขายใหม่ๆ ไม่ควรพลาด ดังนี้

รอบที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพและธุรกิจกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกโครงการจำนวน 400 ราย/ธุรกิจ โดยความรู้พื้นฐานด้านอาชีพและธุรกิจต่างๆ ความรู้ด้านบัญชีการเงิน การตั้งราคา รวมถึงความรู้ในการทำธุรกิจ ช่องทางการค้าและส่งเสริมการค้าออนไลน์ ไปจนถึงการสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างไอเดีย และการสร้างอาชีพใหม่ ๆ

รอบที่ 2 คัดเลือกวิสาหกิจที่มีศักยภาพ จำนวน 50 ราย/ธุรกิจ เข้าฝึกอบรมและพัฒนาเชิงลึกใน 5 ด้านได้แก่

 1.ด้านการบริหารจัดการองค์กรหรือธุรกิจ เช่นการทำหรือพัฒนาแผนธุรกิจ ฯลฯ

2. ตราสินค้า LOGO และบรรจุภัณฑ์ หรือภาพลักษณ์บริการ

3. ด้านการผลิต สำหรับภาคเกษตรและภาคการผลิต หรือด้านการบริการสำหรับภาคบริการ

4.ด้านการสร้างหรือพัฒนาสินค้า /ผลิตภัณฑ์ สำหรับภาคเกษตรและภาคการผลิต หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับภาคบริการ เป็นต้น

5. การสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ และช่องทางตลาดออนไลน์ ด้วย Website 1 Website  และSocial Media

 

         รอบที่ 3 คัดเลือกวิสาหกิจที่มีศักยภาพ 20 ราย/ธุรกิจ เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และอบรมให้ความรู้เพื่อยกระดับเข้าสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อการค้า ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยรอบนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่าย พร้อมนำงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ต่างๆ มาใช้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าครบมิติ ทั้งการผลิต บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการบริการและการบริหาร โดยมีเป้าหมายพัฒนาต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ /ธุรกิจ

โดยในรอบสุดท้าย เป็นการนำวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ 50 ราย เข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายสินค้าภายในงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเป็นการทดลองการทำตลาดจริง ก่อนที่วิสาหกิจชุมชนจะก้าวออกไปสู่การแข่งขันในตลาดต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 เมษายน 2562 13:57 แก้ไข: 22 เมษายน 2562 14:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.224.207
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ