นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 777
ความเห็น: 0

โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ม.อ. ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA

โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ม.อ. ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งแรกของภาคใต้ เปิดให้บริการฟื้นฟู บำบัด รักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นที่ 1 จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในด้านการจัดการศึกษา สร้างความร่วมมือในการพัฒนาและรับรองคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และเป็นโรงพยาบาลที่ได้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในด้านการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย การป้องกันอันตรายจากการทำหัตถการทางการแพทย์แผนไทย อีกทั้งวางระบบประเมินความพึงพอใจและรับคำร้องเรียนของผู้รับบริการ โดยได้มีการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย เป็นหน่วยงานสังกัด คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2552 จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่หลักในการฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์จริงให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทย ตั้งแต่การรับผู้ป่วย การซักถามและบันทึกประวัติ การตรวจร่างกาย ตรวจวินิจฉัยโรค ให้การรักษาโรค หรือฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ ตามหลักการและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เช่น การรักษาด้วยยา การให้คำแนะนำการใช้ยา ปรุงยา เตรียมยา และจ่ายยาให้กับผู้ป่วย การรักษาด้วยการนวดไทย อบ ประคบ และฤๅษีดัดตน การติดตามผลการรักษา รวมไปถึงหลักการบริหารจัดการในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย การปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาการแพทย์แผนไทย เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย

รองศาสตราจรย์ ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มีพันธกิจในการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดไทย และผดุงครรภ์ไทย รวมทั้งให้บริการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ตลอดจนเปิดให้บริการวิชาชีพด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนทั่วไป เน้นการพัฒนาการให้บริการวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. และหยุดทุกวันนักขัตฤกษ์ ตั้งอยู่ที่ อาคารคาเฟต ติดกับอาคารศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 0 7428 2701-22

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 มิถุนายน 2562 15:16 แก้ไข: 13 มิถุนายน 2562 17:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.89.87.12
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ