นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 589
ความเห็น: 0

สาธิต ม.อ.เป็นเจ้าภาพงานสาธิตวิชาการทั่วประเทศ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 ภายในแนวคิด “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิตัลไทยแลนด์” (Satit Innovation for Digital Thailand) โดยมีโรงเรียนสาธิต 21 สถาบันทั่วประเทศ ร่วมระดมสมอง ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร้เป็นเจ้าภาพจัดงานสาธิตวิชาการ "นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทยแลนด์" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562

โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตรฺ ม.อ.ปัตตานี กล่าวต้อนรับ ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์ ผอ.โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน และรศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวเปิดงาน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เจ้าภาพในการจัดประชุมสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มกาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีกลุ่มโรงเรียนสาธิต 21 สถาบันทั่วประเทศ ร่วมประชุมและจัดแสดงผลงานทางวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมีนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการและผลงานนวัตกรรมอย่างคึกคัก

             รศ.ดร.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทาเขตปัตตานี ประธานในพิธีเปิดงานกล่าวว่า การจัดโครงการสาธิตวิชาการ ครั้งที่ ๗ นี้ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมนำไทย สาธิตก้าวไกล สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” (Satit Innovation for Digital Thailand) จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” โดยเน้นการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบาลของรัฐบาลในท้ายที่สุด สำหรับการศึกษาในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ หมายถึงการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ และขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

            รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “การจัดงานสาธิตวิชาการในครั้งนี้นับเป็นการร่วมใจกันสร้างสรรค์ให้เกิดงานวิชาการในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 30 ปีโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการจัดการศึกษาเป็นการร่วมมือด้านวิชาการของกลุ่มโรงเรียนสาธิตสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนางานทางด้านวิชาการที่มีความหลากหลาย  โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นในระดับโรงเรียน ระดับภาค ระดับประเทศ ตลอดจนระดับนานาชาติประกอบกับว่าคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตในแต่ละสถาบันมีความสามารถและจุดเด่นที่แตกต่างกัน มีการนำเสนอผลงานทั้งในส่วนของนักเรียนและบุคลากรจนเป็นที่ปรากฏแก่สายตาประชาชนทั่วไป นับเป็นโรงเรียนตัวอย่างด้านการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงช่วยกระตุ้นให้โรงเรียนสร้างผลงานที่จะช่วยพัฒนาเยาวชนของชาติยิ่ง ๆ ขึ้นไป”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ดุลยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “การจัดงานสาธิตวิชาการเป็นการสานพลังร่วมมือด้านวิชาการของกลุ่มโรงเรียนสาธิตสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านวิชาการอันสืบเนื่องมาจากการที่โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีภารกิจสำคัญสำคัญในการเป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา โรงเรียนสาธิตจึงมีความแข็งแกร่งด้านวิชาการที่หลากหลายประกอบกับคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตในแต่ละสถาบันมีศักยภาพและจุดแข็งที่แตกต่างกัน ส่งผลให้สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้กลุ่มโรงเรียนสาธิตสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ร่วมกันพิจารณาให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสาธิตวิชาการขึ้น”

โดยมีการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย  คงสกนธ์  นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย หัวข้อ “อย่าให้จิตวิทยาร้างราจากห้องเรียน” นายแพทย์รณชัย  คงสกนธ์  ฝากแง่คิดว่า” นักเรียนเป็นผ้าขาวที่คุณครูแต่งแต้มสีสันให้ ถ้าผ้ามีสีเทา จากสิ่งแวดล้อม และครอบครัว ให้ช่วย แต้มสีสัน ลบสีเทาของนักเรียนด้วย”

   และการบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) หัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”   ดร.สมเกียรติ กล่าวความตอนหนึ่งว่า “ความรู้เปลี่ยนตลอดเวลา  เป็นเลขยกกำลัง  การเรียนในห้องเรียนต้องเงียบ ห้ามคุยกัน แต่ในโลกการทำงานต้องพูดคุยหารือกัน การเรียนแบบท่องจำไม่มีแล้ว ทุกคนสามารถหาความรู้ได้จาก กูเกิ้ล  การลอกกันของนักเรียน เป็นความผิด แต่ในธุรกิจ ก็ลอกเลียน เพื่อต่อยอดธุรกิจ” 

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความมุ่งหวังว่าการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ ๗ นี้จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของโรงเรียนสาธิตต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนสาธิต และเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาอื่นต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2562 15:16 แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2562 15:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.89.87.12
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ