นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1144
comment: 0

ศูนย์บริการฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ

ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ

ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (มอก.2677-2558) และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 เพื่อรองรับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระดับภาคใต้และประเทศต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ เป็นหน่วยบริการด้านปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยบริการทดสอบตัวอย่างเภสัชภัณฑ์ครอบคลุมทั้งยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ ตลอดจนการทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมกันนั้นยังเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากทั่วประเทศในขอบข่ายของงานควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นอีกขอบข่ายงานของวิชาชีพเภสัชกรรม

และด้วยลักษณะงานที่จะต้องดำเนินการภายในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยเมื่อต้องปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จึงได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้เปิดให้ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมจัดทำกระบวนการตรวจประเมินและขอรับรองห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีในรูปแบบ Certification ซึ่งหลังจากเข้าร่วมโครงการทางศูนย์บริการฯ ได้มีการจัดทำ ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานและได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.2677-2558

ภก.กมล ปาลรัตน์ หัวหน้าศูนย์บริการปฎิบัติการทางเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า ศูนย์บริการฯ เป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพด้านการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยา เครื่องสำอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การทดสอบความคงตัว ครอบคลุมทั้งในส่วนของขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับ ตรวจสอบการปนเปื้อน และบริการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีบริการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study) ของยาที่ผลิตในประเทศเทียบกับยาต้นแบบ ด้วยทีมงานนักวิจัยที่มีคุณภาพทั้งด้านการทดสอบทางคลินิก และทางด้านการวิเคราะห์ปริมาณตัวยาสำคัญ พร้อมกันนั้นยังมีความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภก.กมล ปาลรัตน์ กล่าวถึงแผนงานของศูนย์บริการปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ดังนี้คือ

  1. พัฒนาและจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและความเชื่อมั่นของผลการทดสอบ
  2. จัดตั้งศูนย์ควบคุมคุณภาพสมุนไพรครบวงจร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสมุนไพรของภาคใต้และประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร ประธานคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฎิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของห้องปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ความมั่นใจว่านอกจากผลการทดสอบที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือแล้วนั้น ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นหลักด้วย เพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหากเราพิจารณาให้ดีก็จะพบทุกแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ออกมากำกับในการปฏิบัติงานนั้นก็เพื่อสุขภาวะ และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเอง ซึ่งประเด็นนี้ทางคณะกรรมการและมหาวิทยาลัยก็มีการผลักดัน สนับสนุนผ่านกลไกต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และหวังว่าผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมี ก็ต้องศึกษาข้อมูล แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วย

สร้าง: 17 ตุลาคม 2562 15:59 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2562 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 44.192.253.106
Message:  
Load Editor
   
Cancel or