นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 749
ความเห็น: 0

คณะวิศวะ ม.อ.เปิดหลักสูตรนานาชาติ innoEM ตอบโจทย์ Start Up รุ่นใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ในชื่อ (Innovation Engineering and Management)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม​ (หลักสูตรนานาชาติ) ในชื่อ (Innovation Engineering and Management) หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตั้งแต่กระบวนการสร้างและบริหารจัดการนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมมือในการเปิดหลักสูตร ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด  (มหาชน) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ ม.อ.

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ   ประกอบด้วย ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดร.ธรรมวิชญ์ สิริภานุพงศ์ จาก บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ   เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร Innovation Engineering & Management เป็นหลักสูตรนานาชาติ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีลงนาม

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า หลักสูตรนานาชาติ innoEM จะส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่มีขีดความสามารถ ช่วยให้อาเซียนมีความเข้มแข็ง อีกไม่นาน การเคลื่อนย้ายของคนในอาเซียนจะเข้มข้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเป้าหมายของนักศึกษาในอาเซียน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย และหลักสูตรได้เสริมความแข็งแกร่งจากหลายองค์กรด้วยกัน

 รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวถึงการเปิดหลักสูตรในครั้งนี้ว่า “ “นวัตกรรม” ใหม่ๆ ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วมาก บริษัทที่มีนวัตกรรมเด่นๆ ก็สามารถเป็นบริษัที่นำตลาดได้ หรือคนรุ่นใหม่ที่เป็นนวัตกร สามารถเปิดบริษัท Start Up ของตัวเองและประสบความสำเร็จได้เมื่ออายุยังน้อย  หลักสูตร innoEM เป็นหลักสูตรนานาชาติสอนด้วยภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่สร้างวิศวกรที่เป็น นวัตกร สามารถคิด idea ได้ด้วยตนเองและนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรและนำผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นไปทำตลาดได้ด้วยความรู้ด้านการบริหารจัดการ  ซึ่งหลักสูตรนี้ จะมีความแตกต่างจากหลักสูตรของวิศวฯ ในรูปแบบเดิมคือ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการปฏิบัติ จากผู้ประกอบการจริงมาเป็นโจทย์ปัญหาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะที่จำเป็นแก่ผู้เรียน ให้สามารถออกแบบและบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม มีความคิดเป็นผู้นำ และสามารถในการสื่อสาร นำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพผ่านทางคอร์สการอบรมทักษะต่างๆ สนับสนุนให้นักศึกษาไปประกวด แข่งขัน และออกไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการลงมือประกอบธุรกิจจริงด้วยนวัตกรรมของตนเองในระหว่างเรียน”

หลักสูตร innoEM  นอกจากสอนพื้นฐานวิศวกรรมแล้ว ยังพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิตอลเป็นอย่างดี  การฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ ให้ลงมือประกอบธุรกิจนวัตกรรมของตัวเองในระหว่างเรียน โดยความร่วมมือจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ และพันธมิตรทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หลักสูตรเน้นการลงมือปฎิบัติจริงจนนำไปสู่การเป็นนักพัฒนาและจัดการวิศวกรรมที่มีวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการยุคใหม่

ดร.ธรรมวิชญ์ สิริภานุพงศ์ ผู้แทน บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่าหลักสูตร มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ที่จะสร้างผู้ประกอบการ บริษัทของเรามีนวัตกรรม เรามีองค์ความรู้ที่จะสนับสนุนแบ่งปันให้กับนักศึกษาหลักสูตรนี้ ในรูปแบบความหลากหลาย

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  กล่าวว่า สำนักงาน เราให้ทุน การสร้างผู้ประกอบการ ตั้งแต่มัธยม จนถึงรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้น้องๆที่เรียน ได้เรียนและปฎิบัติจริง

ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ผู้ที่จะเป็นนวัตกร ความรู้ทางธุรกิจมีความจำเป็น ต้องเรียนรู้ต้นทุนองค์กร การจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จะเสริมความเข้มแข็งนวัตกรได้เป็นอย่างดี

ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า วิทยาลัยนานาชาติยินดี จะช่วยให้นักศึกษาฝึกฝนภาษาอังกฤษ จะสามารถสื่อสารได้ทั่วโลกอย่างภาคภูมิ

ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า หลักสูตร innoEM เป็นนิมิตรหมายที่ดี ในการพัฒนากระบวนการคิด  นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเราจะต้องช่วยกันสร้างและส่งเสริม start up ให้มีมากขึ้น

สำหรับหลักสูตร Innovation Engineering and Management (innoEM) สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://innoem.eng.psu.ac.th/ หรือเข้ารับชมความเคลื่อนไหวของหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ได้ทุกระยะที่ https://www.facebook.com/innoemPSU  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 287079

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 สิงหาคม 2563 14:43 แก้ไข: 18 สิงหาคม 2563 14:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.76.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ